Institutie Institutie Boek 4 – De genademiddelen

Boek 4 – De genademiddelen

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.19.6 – Onterecht beroep op de apostelen

Inderdaad verdedigen de roomsen zich met het voorbeeld van de apostelen. Volgens hen deden die niets zonder reden. Dat is natuurlijk ook zo. En...

4.19.7 – Zalving met olie

Dit is net zoiets als wanneer iemand zou beweren dat het blazen van de Heer op zijn leerlingen een sacrament is waarmee de Heilige...

4.19.8 – Het vormsel doet afbreuk aan de betekenis van de doop

Maar laten we nog eens verder kijken hoeveel monsters deze zalving voedt en koestert. Deze zalvers zeggen dat de Heilige Geest in de doop...

4.19.9 – Het vormsel is niet onmisbaar

De roomsen voegen daar nog aan toe dat alle gelovigen na de doop de Heilige Geest nog moeten krijgen door handoplegging. Pas dan kunnen...

4.19.10 – Het vormsel heeft niet meer waarde dan de doop

Ten slotte stellen mijn tegenstanders vast dat deze heilige zalving meer in ere gehouden moet worden dan de doop. Want ze wordt speciaal bediend...

4.19.11 – Domme argumenten

Wat onbeduidend, dom en dwaas is het tweede argument: dat ze hun vormsel meer waard noemen dan Gods doop, omdat bij het vormsel het...

4.19.12 – Onterecht beroep op de oude kerk

Maar als mijn tegenstanders zien dat Gods Woord hen in de steek laat en ze zonder plausibele argumenten zitten, gebruiken ze hun gewone voorwendsel:...

4.19.13 – Catechisatie en openbare geloofsbelijdenis

Ach, hadden we maar de gewoonte bewaard die, zoals ik verteld heb, in gebruik was bij de kerkvaders, vóórdat dit misbaksel van een sacrament...

4.19.14 – Tweede vals sacrament: de boete

Op de tweede plaats zetten mijn tegenstanders de boete. Daarover spreken ze zo verward en chaotisch dat je in je geweten geen enkele zekerheid...

4.19.15 – Roomse verzinsels

Nu hebben de roomsen en de scholastici de gewoonte om alles met een verkeerde uitleg te bederven. Dus doen ze hier hun uiterste best...

4.19.16 – De absolutie lijkt meer op een sacrament dan de boete

En om die beesten in hun eigen arena te doden – als je hier een sacrament zoekt, was het dan niet veel plausibeler geweest...

4.19.17 – De doop is het sacrament van de boete

Maar of de roomsen nu de boete of de absolutie als sacrament beschouwen, om te voorkomen dat ze moed vatten, ontken ik dat ze...

4.19.18 – Derde vals sacrament: het zogenaamde laatste oliesel

Het derde verzonnen sacrament is het laatste oliesel. Dat wordt alleen door een priester bediend en pas, zoals men zegt, op het uiterste, met...

4.19.19 – Onterecht beroep op Jacobus

En welke reden hebben mijn tegenstanders om wel van deze zalving een sacrament te maken en niet van alle mogelijke andere symbolen waarover de...

4.19.20 – Geen instelling van God en geen belofte

De apostelen bewezen dus niet voor niets door middel van het symbool van olie dat de gave van genezing die hun was toevertrouwd, niet...

4.19.21 – De roomsen houden zich niet aan wat Jacobus zegt

Maar stel dat mijn tegenstanders bewezen hadden dat wat Jacobus beveelt over zalving van toepassing is op onze tijd. Dat hebben ze absoluut niet...

4.19.22 – Vierde vals sacrament: de kerkelijke orden

Op de vierde plaats op hun lijst hebben mijn tegenstanders het sacrament van de orde staan. Dat is zo’n vruchtbaar sacrament dat er zeven...

4.19.23 – Christus als collega

Maar wat alle dwaasheid overtreft, is dat ze in elke orde van Christus hun collega maken. In de eerste plaats, zeggen ze, heeft hij de...

4.19.24 – Lectoren, psalmisten, deurwachters, acolieten en exorcisten

Maar om te voorkomen dat mijn tegenstanders zelfs goedgelovige vrouwtjes nog iets wijs kunnen maken, moet ik hun onzin in het kort aan de...

4.19.25 – De tonsuur

Dan gaan we het nu hebben over de rituelen die mijn tegenstanders gebruiken. Om te beginnen wijden ze degenen die ze voor hun militaire dienst...

4.19.26 – Argumenten voor de tonsuur

Verder zeggen mijn tegenstanders dat de kruin van de geestelijken oorspronkelijk afkomstig is van de nazoreeërs. Maar dat laat toch alleen maar zien dat...

4.19.27 – Oorsprong van de tonsuur

Wat de oorsprong is van de tonsuur van de geestelijken, kun je alleen al duidelijk genoeg zien bij Augustinus.1 In die tijd droegen alleen...

4.19.28 – Priesters

Er zijn nog drie orden over. Die noemen mijn tegenstanders hogere orden. De orde van subdiakenen, zoals zij die noemen, is bij deze groep...

4.19.29 – Blazen

De rituelen passen heel goed bij de inhoud. Toen onze Heer de apostelen erop uitzond om het evangelie te prediken, blies Hij op hen....

4.19.30 – Zalven

Maar van wie hebben mijn tegenstanders eigenlijk hun zalving gekregen? Hun antwoord is dat ze die hebben gekregen van de zonen van Aäron, bij...

4.19.31 – Handoplegging

Dit is, als God het wil, een heilige olie die een onuitwisbaar merkteken inprent. Alsof je olie niet met zand of zout of desnoods...

4.19.32 – Diakenen

Ook over de orde van de diakenen zou ik niet in discussie gaan, als die bediening werd hersteld in de ongeschonden toestand uit de...

4.19.33 – Subdiakenen

Wat moet ik zeggen over de subdiakenen? Vroeger waren ze daadwerkelijk aangesteld om voor de armen te zorgen. Maar nu geven de roomsen hun...

4.19.34 – Vijfde vals sacrament: het huwelijk

Het laatste sacrament is het huwelijk. Daarvan erkent weliswaar iedereen dat God het heeft ingesteld. Genesis 2:21-24; Mattheüs 19:4-6 Maar tot aan de tijd...

4.19.35 – Het huwelijk tussen Christus en de kerk

Maar mijn tegenstanders komen aandragen met de woorden van Paulus waarin hij het huwelijk een sacrament noemt: ‘Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief....

4.19.36 – Vergissingen en tegenstrijdigheden

Mijn tegenstanders zijn misleid door het woord ‘sacrament’, dat in de Vulgaat gebruikt wordt. Maar is het eerlijk als heel de kerk moet boeten...

4.19.37 – Roomse verzinsels

En wat hebben de roomsen, om niet slechts op één punt een spelletje te spelen met de kerk, een lange rij van dwalingen, leugens,...

4.20.1 – Geestelijke en burgerlijke regering

Hiervóór heb ik gesteld dat er bij de mens een dubbele regering is. De ene ligt in de ziel of het innerlijk van de...

4.20.2 – Geen tegenstelling tussen geestelijke en burgerlijke regering

Toch leidt dit onderscheid er niet toe dat we zouden denken dat heel de burgerlijke regering iets onreins is waar christenen niets mee te...

4.20.3 – Inleiding en indeling

Maar een andere plek is beter geschikt om het te hebben over het nut van de burgerlijke regering. Nu wil ik alleen dat men...

4.20.4 – De overheid

De Heer heeft niet alleen verklaard dat Hij blij is met de taak van de overheid. Hij heeft bovendien de waardigheid van die taak...

4.20.5 – Anarchie

Degenen die anarchie willen invoeren – zodat de mensen leven als ratten in het stro – brengen hiertegen in dat er in het verleden...

4.20.6 – Gods plaatsvervangers

De overheidspersonen zelf moeten dit continu blijven bedenken. Dat kan voor hen een sterke prikkel zijn om hen aan te sporen hun plicht te...

4.20.7 – Eerbied voor overheden uit eerbied voor God

Als zoveel bewijzen uit de Schrift je er niet van weerhouden om deze heilige bediening te lasteren, alsof het iets is dat niet past...

4.20.8 – Regeringsvormen

Natuurlijk zou het geen enkele zin hebben als privé-personen zonder overheidsfunctie zouden bespreken wat op de plek waar zij leven de beste regeringsvorm zou...

4.20.9 – De taak van de overheid

Nu moet ik op deze plek in het voorbijgaan uitleggen wat de taak van overheden is zoals God Woord die beschrijft en wat die...

4.20.10 – De zwaardmacht

Maar het lijkt erop dat hier een erg moeilijke vraag rijst: Gods wet verbiedt alle christenen om te doden. Exodus 20:13; Deuteronomium 5:17; Mattheüs...

4.20.11 – Legitieme oorlogen

Soms is het nodig dat koningen en volken de wapens opnemen om zo’n publieke straf uit te voeren. Op basis van deze argumentatie kun...

4.20.12 – Beperkingen in het oorlog voeren

Misschien brengt iemand tegen mij in dat er in het Nieuwe Testament geen enkel Schriftbewijs of voorbeeld te vinden is dat leert dat oorlog...

4.20.13 – Belastingen

Ten slotte wil ik ook nog toevoegen dat belastingen en heffingen legitieme inkomsten zijn voor vorsten. Maar dan moeten ze die wel vooral gebruiken...

4.20.14 – Wetten

Bij het behandelen van de burgerlijke regering komen na de overheid de wetten. Die zijn de heel sterke zenuwen van de staten, of –...

4.20.15 – Morele, rituele en burgerlijke wet

We beginnen dus met de morele wet. Die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gebiedt simpelweg om God te dienen met een zuiver geloof...

4.20.16 – Gelijke principes en verschillende wetten

Wat ik gezegd heb, wordt duidelijk als we bij alle wetten op deze twee dingen letten, zoals het hoort: de bepaling van de wet...

4.20.17 – Christenen en de overheid

Nu blijft het laatste punt nog over: wat heeft de algemene gemeenschap van christenen aan wetten, rechtspraak en overheden? Deze vraag hangt samen met...

4.20.18 – Legitiem gebruik van rechtspraak

Zulke mensen moeten dus weten dat de rechtspraak legitiem is als je die op de juiste manier gebruikt. En dit is de juiste manier...

4.20.19 – Geen wraakzucht

Degenen die simpelweg alle rechtszaken veroordelen, moeten beseffen dat ze daarmee tegelijk ook Gods heilige bepaling afwijzen en een gave die hoort bij de...

4.20.20 – Liever geduld dan wraakzucht

Ik ga evenmin in tegen de woorden van Christus waarmee Hij ons verbiedt ons tegen kwaad te verzetten en ons leert dat we, als...

4.20.21 – Paulus veroordeelt niet alle processen

Vaak werpt men tegen dat Paulus processen in het algemeen veroordeelt. Maar ook dat is niet waar. Uit zijn woorden kun je gemakkelijk opmaken...

4.20.22 – Respect voor de overheid

De eerste plicht van onderdanen tegenover hun overheden is dat ze zoveel mogelijk respect moeten hebben voor hun taak. Want ze moeten erkennen dat...

4.20.23 – Gehoorzaamheid

Dat leidt tot nog een andere plicht: onderdanen moeten graag bereid zijn hun overheden te gehoorzamen. Of het nu gaat om het gehoorzamen van...

4.20.24 – Ook slechte overheden erkennen

Tot nog toe heb ik een overheid beschreven die daadwerkelijk is wat zij genoemd wordt: een vorst die een vader is voor het vaderlands...

4.20.25 – Ook slechte overheden zijn door God aangesteld

Maar als we op Gods Woord letten, zal dat ons verder leiden en ons leren dat we ons niet alleen moeten schikken onder de...

4.20.26 – Voorbeelden uit de Schrift

Om te beginnen zou ik wel willen dat mijn tegenstanders beseften en zorgvuldig opmerkten dat de Schrift ons zo vaak en niet voor niets...

4.20.27 – Jeremia over Nebukadnezar

Vooral belangrijk en opmerkelijk is een passage bij Jeremia. Het is een nogal uitgebreide passage, maar ik wil die toch noemen omdat heel deze...

4.20.28 – Als God iemand aanstelt, wil Hij dat we hem erkennen

Het heeft geen zin als iemand zou tegenwerpen dat dit een speciaal gebod voor de Israëlieten was. Want je moet erop letten waar de...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.