Institutie Institutie Boek 4 – De genademiddelen

Boek 4 – De genademiddelen

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.4.4 – Aartsbisschoppen en patriarchen

Verder was in elke provincie een van de bisschoppen aartsbisschop. En het concilie van Nicea (325) stelde ook nog patriarchen aan, die in rang...

4.4.5 – Diakenen

En de diakenen waren toen niet anders dan in de tijd van de apostelen. Ze ontvingen de dagelijkse gaven van de gelovigen en de...

4.4.6 – Kerkelijke bezittingen

Hieruit kunnen we ook afleiden hoe kerkelijke bezittingen gebruikt werden en hoe die werden uitgedeeld. Zowel in de besluiten van synodes als bij de...

4.4.7 – Verdeling van de kerkelijke bezittingen

In het begin was de bediening vrij en vrijwillig. De bisschoppen en de diakenen waren uit eigen beweging trouw en als wetten hadden ze...

4.4.8 – Alle kerkelijke bezittingen moesten beschikbaar zijn voor de armen

Bovendien gaven ze in het begin maar heel weinig uit om de heilige dienst te versieren. Ook later, toen de kerk iets rijker werd,...

4.4.9 – Lectoren en acolieten

Tot zover een opsomming van de taken in de oude kerk. De kerkelijke schrijvers noemen ook nog andere taken, maar dat waren meer trainingen...

4.4.10 – De manier van aanstellen

Bij het roepen van dienaren heb ik als eerste en tweede punt genoemd wat voor dienaren er gekozen moeten worden en hoe zorgvuldig dat...

4.4.11 – De instemming van het volk

Het volk heeft lang de vrijheid behouden om zelf de bisschoppen te kiezen. Zo kon hun niemand worden opgedrongen met wie niet iedereen tevreden...

4.4.12 – De rol van de geestelijken

Ik geef toe dat er wel op het concilie van Laodicea (363) met een heel goede reden besloten is dat de verkiezing niet aan...

4.4.13 – De rol van de burgerlijke overheid

Deze manier van kiezen was nog van kracht in de tijd van Gregorius de Grote en waarschijnlijk ook nog lang daarna. Dat blijkt duidelijk...

4.4.14 – Wijding van bisschoppen

Nu moeten we vervolgens gaan behandelen op welke manier de dienaren in de oude kerk na hun verkiezing in hun taak werden ingewijd. De...

4.4.15 – Wijding door bisschoppen

Zo ging het zonder uitzondering overal. Toch ontstond er langzamerhand een andere gewoonte: degenen die gekozen waren, gingen naar de provinciehoofdstad om daar te...

4.5.1 – De eisen voor de bisschopstaak worden genegeerd

Nu is het goed om te kijken naar de orde van kerkregering waar de roomse stoel en al zijn handlangers zich tegenwoordig aan houden...

4.5.2 – Het volk wordt van zijn recht beroofd

Verder is bij het kiezen van een bisschop het volk volledig van zijn recht beroofd. Stemmen, instemmen, ondertekenen en al zulke dingen zijn verdwenen....

4.5.3 – De burgerlijke overheid heeft te veel invloed gekregen

Maar de roomsen liegen als ze zeggen dat dit is uitgevonden als geneesmiddel. Weliswaar lezen we dat vroeger bij het kiezen van bisschoppen steden...

4.5.4 – De functies van presbyters en diakenen worden misbruikt

Dat is dan die geweldige roeping op grond waarvan de bisschoppen pochen dat ze de opvolgers zijn van de apostelen! Verder zeggen ze dat alleen...

4.5.5 – De ordening van presbyters is verworden tot een schertsvertoning

Maar zelfs al zou er aan die grovere misbruiken een eind komen, blijft het dan niet nog altijd absurd dat men een presbyter aanstelt...

4.5.6 – Priesterschappen om er zelf beter van te worden

Verder, gedragen de pausgezinden zich beter bij het uitdelen van de priesterschappen? Vroeger waren die verbonden met het ordenen, maar nu staan ze daar...

4.5.7 – Monsterlijke schanddaden

Zou de bandeloosheid van het volk, hoe bedorven en wetteloos ook, ooit zover gegaan zijn? Maar nog monsterlijker is het dat er één man...

4.5.8 – Monniken mogen geen priester zijn

Laten we nu kijken hoe trouw de roomse priesters hun taak uitvoeren. Dat is het tweede kenmerk bij het beoordelen van een wettige herder. Van...

4.5.9 – Seculiere priesters misbruiken hun priesterschap

Ik kom bij de seculieren. Voor een deel zijn dat beneficiarissen, zoals zij dat noemen. Dat wil zeggen dat ze priesterschappen hebben om daardoor...

4.5.10 – De roomse priesters zijn geen presbyters

Ik stip hier geen fouten aan die slechts aan de buitenkant zitten, fouten van enkelingen. Nee, het gaat alleen om fouten die zitten ingebakken...

4.5.11 – Bisschoppen en parochiepriesters

De bisschoppen en de bestuurders van de parochies zijn nu nog over. Och, deden die nu maar hun best om bij hun taak te...

4.5.12 – Gregorius de Grote over priesters die niet preken

Al in de tijd van Gregorius de Grote bestonden er blijkbaar al enkele kiemen van dit kwaad. Toen al begonnen de bestuurders van de...

4.5.13 – De roomsen zijn geen opvolgers van de apostelen en de oude kerk

Als we deze hele zichtbare vorm van kerkregering zoals die tegenwoordig onder het pausdom bestaat, overwegen en onderzoeken zoals het hoort, zullen we merken...

4.5.14 – Leven en moraal van de priesters

En als we naar kijken naar leven en moraal van de priesters, waar vinden we dan het licht voor de wereld, dat Christus eist?...

4.5.15 – Diakenen

Laat nu de diakenen naar voren komen met hun heel heilige uitdeling van de kerkelijke bezittingen. Echter, de pausgezinden benoemen hun diakenen helemaal niet...

4.5.16 – Roomse geestelijken roven en stelen

Zo zijn de oude gewoonten die ik behandeld heb, niet slechts verward, maar zelfs volledig uit de weg geruimd en vernietigd. De bisschoppen en...

4.5.17 – Armoede is de echte glorie van de kerk

Maar op dit punt gebruiken de pausgezinden een heel mooie uitvlucht. Ze zeggen dat deze schittering gepast is om de waardigheid van de kerk...

4.5.18 – Overdaad en verkwisting op kosten van de armen

Maar laten we hier niet langer bij blijven stilstaan. Laten we kort samenvatten hoever de uitdeling, of beter verkwisting, van de kerkelijke bezittingen zoals...

4.5.19 – Overdaad en verkwisting door priesters en bisschoppen

Wat kan ik over de inkomsten die de priesters uit landgoederen en bezittingen krijgen nog meer zeggen dan wat ik al gezegd heb en...

4.6.1 – Onderwerping aan de paus als voorwaarde voor eenheid

Tot nog toe heb ik de rangen van dienaren behandeld die in het bestuur van de oude kerk bestonden en die daarna langzamerhand bedorven...

4.6.2 – De paus is geen hogepriester

Dit is dus de vraag waar het om gaat: is het voor de echte hiërarchie, zoals zij die noemen, of voor de regering van...

4.6.3 – Het primaat van Petrus

Er is dus geen reden waarom de roomsen ons door dit voorbeeld zouden binden als door een eeuwige wet. We zien immers dat het...

4.6.4 – De sleutels waren voor alle apostelen samen

Ergens anders heb ik al behandeld hoe schandelijk de roomsen de passages verdraaien die over het binden en losmaken gaan. En straks zal ik...

4.6.5 – Petrus als petra

Maar dan de uitspraak: ‘Jij bent Petrus en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.’ Mattheüs 16:18 Daarvan lezen we nergens dat dit...

4.6.6 – Christus is het enige fundament

Ik ben er trouwens nog niet aan toe om dit punt te behandelen. Op dit moment wil ik alleen dit zeggen: de roomsen redeneren...

4.6.7 – De verhouding tussen Petrus en de andere apostelen

Toch kan eigenlijk niemand deze kwestie beter oplossen dan de Schrift zelf. Dan moeten we alle passages verzamelen waar de Schrift leert welke taak...

4.6.8 – Geen mens kan regeren over de hele wereld

Maar ook al zou ik de roomsen hun claim over Petrus toegeven – dat hij het hoofd van de apostelen was en in aanzien...

4.6.9 – Alleen Christus is het hoofd van de kerk

Maar stel dat het zo zou zijn als de roomsen beweren, dat het goed en nuttig is dat de hele wereld onder één monarchie...

4.6.10 – Eenheid in Christus

Een aantal keer schildert Paulus voor ons een levend beeld van de kerk. Nooit zegt hij iets over één hoofd. Sterker nog, uit zijn...

4.6.11 – Petrus en Rome

Mensen met gezond verstand zullen door de roomsen nooit zover gebracht worden dat ze de rest toegeven: dat het primaat over de kerk zo...

4.6.12 – Rome of Antiochië

Maar laten we eens kijken naar hun argumentatie. Ze zeggen dat Petrus onder de apostelen het hoogste gezag had. Dus moet de kerk waar...

4.6.13 – De rangorde tussen verschillende steden

Maar stel dat het zo is. Stel dat het primaat, zoals de roomsen kletsen, van Antiochië naar Rome verplaatst is. Waarom heeft Antiochië dan...

4.6.14 – Petrus is waarschijnlijk nooit bisschop van Rome geweest

Ik zie trouwens niet waarom we geloof moeten hechten aan wat de roomsen vertellen over dat Petrus in de kerk van Rome gezeteld heeft....

4.6.15 – Petrus was niet in Rome toen Paulus daar was

Vervolgens wordt Paulus als gevangene naar Rome gebracht. Lucas vertelt dat de broeders hem ontvingen. Over Petrus geen woord. Handelingen 28:15-16 Vanuit Rome schrijft Paulus...

4.6.16 – De redenen waarom de kerk van Rome in de oude kerk gezag had

Laten we nu naar de oude kerk gaan. Dan blijkt dat mijn tegenstanders net zo brutaal en onterecht pochen op de instemming van de...

4.6.17 – Hiëronymus en Cyprianus over de eenheid van de kerk

Maar als mijn tegenstanders als gevolg hiervan de kerk van Rome het primaat en de hoogste macht over de andere kerken willen toekennen, doen...

4.7.1 – Romes positie op de concilies van Nicea en Efeze

Wat betreft de ouderdom van de stoel van Rome: om die te bevestigen is er niets ouder dan een besluit van het concilie van...

4.7.2 – Romes positie op het concilie van Chalcedon en het vijfde concilie van Constantinopel

Daarna kwam het concilie van Chalcedon (451). Daar zaten de afgevaardigden van de kerk van Rome met toestemming van de keizer op de eerste...

4.7.3 – De bisschop van Rome werd door andere bisschoppen als collega behandeld

Wat betreft de aanduiding ‘primaat’ en andere hoogmoedige aanduidingen waar de paus nu zo wonderlijk prat op gaat: het is niet moeilijk te beoordelen...

4.7.4 – Gregorius de Grote wilde geen ‘universele bisschop’ genoemd worden

Pas in de tijd van Gregorius de Grote ontstond er discussie over de titel ‘universele bisschop’. De aanleiding daarvoor vormde de eerzucht van Johannes,1...

4.7.5 – Het gezag van de paus

Ik kom nu toe aan het gezag dat de paus van Rome beweert te hebben over alle kerken, zonder tegenspraak. Ik weet hoe veel...

4.7.6 – Het ordenen van bisschoppen

Hoe dan ook, laten we eens kijken wat voor recht of macht de stoel van Rome toen had. Nu bestaat de kerkelijke macht uit...

4.7.7 – Vermaningen en censuur

Dan nu de vermaningen of censuur. De bisschoppen van Rome gebruikten die vroeger tegen anderen, maar op hun beurt ondergingen ze die ook. Ireneüs...

4.7.8 – Het samenroepen van synodes

Wat betreft het samenroepen van synodes: elke bisschop van een provinciehoofdstad had de taak om op bepaalde momenten een provinciale synode bijeen te roepen....

4.7.9 – Appelzaken

Nu rest nog de vierde vorm van macht. Die ligt in de appelzaken. Het staat vast dat degene op wiens rechterstoel men zich beroept,...

4.7.10 – Een voorbeeld van een appelzaak

Echter, om deze kwestie voor eens en voor altijd op te lossen, kan één verhaal duidelijk maken wat in het verleden de aard was...

4.7.11 – Bewijzen voor het gezag van de paus

Ik weet hoeveel brieven, hoeveel rescripten en edicten er zijn waarin bisschoppen van Rome aan hun stoel van alles toekennen en voor die stoel...

4.7.12 – Het gezag van de paus in de tijd van Gregorius de Grote

In de tijd van Gregorius de Grote was deze oude manier al veranderd. Want toen was het keizerrijk ontwricht en uit elkaar gevallen. Gallië...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.