Home Boek 3 – Het delen in de genade van Christus 3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen...

3.3.14 – De dwaling van sommige wederdopers

Sommige wederdopers hebben tegenwoordig een ik weet niet wat voor waanzinnige losbandigheid bedacht in plaats van de geestelijke nieuwe geboorte. Volgens hen zijn de...

3.3.13 – Augustinus’ opvattingen over de zondigheid van de gelovigen

Ik zal nog enkele andere uitspraken citeren waaruit nog beter blijkt hoe Augustinus erover dacht. In boek 2 van Tegen Julianus1 zegt hij: ‘De wet...

3.3.21 – Een afvallige kan niet opnieuw tot berouw komen

Verder blijkt uit bovenstaande leer duidelijk dat berouw een gave van God is. Daarom is het niet nodig om het daar opnieuw uitgebreid over...

3.3.24 – God stoot nooit mensen af die echt berouw hebben

Sommigen vinden het veel te hard dat mensen naar God vluchten en zijn barmhartigheid te hulp roepen en dan afgestoten worden. Ze denken dat...

3.3.16 – De vruchten van berouw

Nu kunnen we ook begrijpen wat de vruchten van berouw zijn: de plichten van de vroomheid tegenover God, liefde voor de mensen en bovendien...

3.3.17 – Vasten en huilen vormen niet de kern

Sommige mensen horen dat in veel andere passages, vooral ook bij Joël, gesproken wordt over huilen, vasten en as.1 En dan denken ze dat...

3.3.25 – Soms is God tijdelijk welwillend tegenover mensen die geen oprecht berouw hebben

De apostel leert dus dat God niet verzoend wordt door gehuicheld berouw. Maar dan rijst de vraag hoe het dan kan dat Achab vergeving...

3.3.5 – Een definitie van berouw

Dit is allemaal waar. Toch moeten we – voorzover ik uit de Schrift kan nagaan – het woord ‘berouw’ anders opvatten. Deze mensen laten...

3.3.2 – Echt berouw is alleen mogelijk op basis van het evangelie

Christus, zeggen zulke mensen, en Johannes de Doper roepen in hun prediking het volk eerst op tot berouw. Pas daarna voegen ze eraan toe...