Institutie Institutie Boek 3 – Het delen in Christus

Boek 3 – Het delen in Christus

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

3.5.10 – De kerkvaders bieden geen steun voor het vagevuur

Maar, zeggen mijn tegenstanders, het is al een heel oude opvatting van de kerk. Paulus ontzenuwt dit bezwaar. Als hij verklaart dat ieder die...

3.6.1 – Geen langdradige vermaningen, maar een beknopt overzicht

Ik heb gezegd dat de bedoeling van de nieuwe geboorte is dat uit het leven van de gelovigen blijkt dat hun gehoorzaamheid een afspiegeling...

3.6.2 – Liefde voor rechtvaardigheid en de norm voor rechtvaardigheid

Welnu, het onderwijs van de Schrift waarover ik het heb, bestaat vooral uit twee delen. Het eerste deel is dat er liefde voor rechtvaardigheid...

3.6.3 – Christus is het voorbeeld voor een christelijk leven

En om ons extra aan te sporen laat de Schrift zien dat God de Vader ons niet alleen in zijn Christus met zich verzoend...

3.6.4 – Het gaat om het hart

Op deze plek moet ik me richten tot degenen die van Christus alleen maar de naam en het merkteken hebben, maar toch christenen genoemd...

3.6.5 – Volmaaktheid is het doel, maar dat hoeven we niet nu al te bereiken

Ik eis niet dat het leven van een christen moreel gezien niets anders uitstraalt dan het volmaakte evangelie. We moeten dat wel graag willen...

3.7.1 – We zijn niet van onszelf, maar van God

De wet van de Heer geeft een heel goede en heel bruikbare indeling om het leven naar te richten. Toch vond de hemelse leermeester...

3.7.2 – Het goede moet je niet doen uit eigenbelang, maar om God te eren

Dat leidt vanzelf tot de tweede stap: we zoeken niet ons eigen belang, maar wat de Heer wil en wat tot zijn eer is....

3.7.3 – Nuchterheid, rechtvaardigheid en vroomheid

Ergens anders behandelt Paulus nauwkeuriger alle onderdelen van een leven dat goed is ingericht. Maar wel beknopt. ‘Gods reddende genade is verschenen voor alle...

3.7.4 – We moeten andere mensen boven onszelf stellen

Verder zien we in deze woorden dat het bij zelfverloochening voor een deel gaat om de mensen en voor een deel om God. Daarvan...

3.7.5 – Wat we gekregen hebben, moeten we uitdelen

Maar wat is het moeilijk om te proberen het goede te doen voor onze naaste zoals we verplicht zijn! Je bereikt niets als je...

3.7.6 – We moeten mensen goeddoen omdat ze het beeld van God zijn

Verder moeten we niet verslappen in het goeddoen. Maar dat gebeurt meteen. Daarom moet er nog iets anders bijkomen: liefde moet geduldig zijn en...

3.7.7 – We moeten andere mensen helpen zoals we onszelf zouden helpen

Het doden van onszelf gebeurt dus pas als wij de plichten van liefde vervullen. En die vervul je niet als je alle plichten van...

3.7.8 – We moeten onze eigen verlangens onderwerpen aan Gods wil

Bij het belangrijkste deel van onze zelfverloochening gaat het, zo heb ik gezegd, om God. Laten we dat opnieuw en nu uitgebreider behandelen. Ik...

3.7.9 – Gods zegen vormt de basis voor echt geluk

De basis voor voorspoed en gewenst succes ligt dus alleen in Gods zegen. Zonder die zegen staat ons allerlei ellende en tegenslag te wachten....

3.7.10 – We moeten geduldig blijven bij tegenspoed

Maar deze rust en dit geduld moeten bij vrome mensen niet alleen gebaseerd zijn op Gods zegen, maar op alles wat er in dit...

3.8.1 – Kruisdragen is delen in het lijden van Christus

Maar iemand met een vroom hart moet zelfs nog hoger reiken, naar de hoogte waar Christus zijn leerlingen heen roept: ieder moet zijn kruis...

3.8.2 – Kruisdragen leert ons nederigheid

Daar komt nog bij dat het oppakken en dragen van het kruis voor onze Heer alleen nodig was om aan zijn Vader zijn gehoorzaamheid...

3.8.3 – Kruisdragen leert ons geduldig vertrouwen op God

En dat is wat Paulus leert: verdrukkingen zorgen voor geduld en door geduld doorstaan we de test. Romeinen 5:3-4 Want God heeft beloofd dat...

3.8.4 – Kruisdragen leert ons gehoorzaamheid

De Heer heeft ook nog een andere bedoeling met het slaan van de zijnen: Hij wil hun geduld testen en hun gehoorzaamheid leren. Weliswaar...

3.8.5 – Kruisdragen is een onmisbaar medicijn

Toch beseffen we nog niet hoe nodig we die gehoorzaamheid hebben, als we niet tegelijk bedenken hoe losbandig ons vlees is. We werpen Gods...

3.8.6 – Kruisdragen is een corrigerende straf voor onze zonden

Daar komt bij dat onze zeer welwillende Vader het niet alleen nodig vindt om onze zwakheid voor te zijn. Hij vindt het ook nodig...

3.8.7 – We lijden voor Gods rechtvaardigheid en waarheid

Verder ligt er een bijzondere troost in als we vervolgd worden omwille van rechtvaardigheid. Want dan moeten we bedenken dat de Heer ons een...

3.8.8 – Opgewekt lijden

Met deze en meer van zulke aansporingen verzacht de Schrift dus meer dan royaal de beledigingen en de rampen die we ondergaan omwille van...

3.8.9 – Pijn en verdriet voelen is geen zonde

Als gelovigen proberen geduldig te blijven en zich te beheersen, gaan ze dus de strijd aan met hun natuurlijke gevoel van verdriet. Deze strijd...

3.8.10 – Gelovigen ervaren een tweestrijd

Dit heb ik willen zeggen om te voorkomen dat vrome mensen wanhopig worden en meteen de moed opgeven, zonder te proberen geduldig te zijn,...

3.8.11 – Ons lijden is rechtvaardig van God en goed voor ons

De belangrijkste reden om ons kruis te dragen heb ik ontleend aan het nadenken over Gods wil. Daarom moet ik met enkele woorden vaststellen...

3.9.1 – Kruisdragen leert ons uitzien naar het toekomstige leven

En wat voor soort verdrukkingen ons ook in het nauw brengen, altijd moeten we dit doel voor ogen houden: we moeten eraan wennen het...

3.9.2 – Zonder tegenslagen blijven we te veel gehecht aan het aardse leven

Er bestaat echt geen middenweg tussen deze twee: óf we gaan de aarde waardeloos vinden, óf we blijven vastzitten in een tomeloze liefde voor...

3.9.3 – Het aardse leven niet haten

Echter, als gelovigen zich aanwennen om dit leven te verachten, mogen ze dat leven niet gaan haten en niet ondankbaar worden tegenover God. Immers,...

3.9.4 – Het aardse leven wel verachten in vergelijking met het toekomstige leven

Verder, wat van de verkeerde liefde voor dit leven wordt afgetrokken, moet opgeteld worden bij het verlangen naar een beter leven. Ik erken echt wel...

3.9.5 – Het toekomstige leven is het toppunt van geluk

Maar het is iets tegennatuurlijks dat velen die voor christen willen doorgaan, niet bevangen zijn door dit verlangen naar de dood, maar in plaats...

3.9.6 – De troost van het toekomstige leven

Zo is het inderdaad: zolang ze op aarde wonen, moet heel het volk van gelovigen zijn als schapen die bestemd zijn voor de slacht....

3.10.1 – Vrijheid, maar geen losbandigheid

Door zulke basale lessen leert de Schrift ons tegelijk ook heel duidelijk hoe we de goede dingen van het aardse leven op de juiste...

3.10.2 – Genieten is Gods bedoeling

Ons uitgangspunt moet zijn dat we bij het gebruiken van Gods gaven niet van het juiste pad afdwalen als we ons richten op het...

3.10.3 – Vleselijke begeerten in toom houden

Weg dus met die onmenselijke filosofie die alleen toestaat om het geschapene te gebruiken voor zover we het nodig hebben! Want die filosofie is...

3.10.4 – Genieten moet geen hindernis worden

Maar er is geen weg zo betrouwbaar of begaanbaar als de weg die voor ons opengaat als we het tegenwoordige leven verachten en nadenken...

3.10.5 – Geduldig gebrek lijden, beheerst genieten van overvloed

De tweede regel moet zijn dat wie maar beperkte en armzalige middelen heeft, het gemis geduldig moet dragen. Dan wordt je niet gekweld door...

3.10.6 – Tevreden zijn met je roeping

Ten slotte moet ik nog opmerken dat de Heer ieder van ons beveelt om bij al zijn doen en laten in het leven te...

3.11.1 – De rechtvaardiging is de belangrijkste pijler van de godsdienst

Ik denk dat ik hierboven al zorgvuldig genoeg heb uitgelegd dat er voor mensen die door de wet vervloekt zijn maar één middel is...

3.11.2 – Rechtvaardiging is vrijspraak

Verder moet ik voorkomen dat we ons meteen al in het begin stoten. Dat zou gebeuren als ik een onbekend onderwerp zou gaan behandelen....

3.11.3 – De betekenis van het woord ‘rechtvaardiging’ in de Schrift

Er zijn veel duidelijke bewijzen uit de Schrift om dit te bevestigen. Om te beginnen kan niet ontkend worden dat dit de eigenlijke en meest...

3.11.4 – De rechtvaardiging is gratis vergeving van zonden

Ik zal de discussie over het woord nu laten rusten. Als we naar de inhoud kijken, zoals die voor ons beschreven wordt, zal er...

3.11.5 – De dwaling van Osiander: wezenlijke rechtvaardigheid

Maar Andreas Osiander heeft een of ander vreemd monster geïntroduceerd: een wezenlijke rechtvaardigheid. Weliswaar heeft hij de gratis rechtvaardigheid daarmee niet aan de kant...

3.11.6 – Osiander vermengt rechtvaardiging en heiliging

Stel dat Osiander alleen maar zei dat Christus, als Hij ons rechtvaardigt, ons eigendom wordt door een wezenlijke eenwording en dat Hij niet alleen...

3.11.7 – Geloof rechtvaardigt niet, maar is het middel waardoor God ons rechtvaardigt

Osiander zegt dat geloof op zichzelf niet kan rechtvaardigen, maar alleen voor zover het Christus aanneemt. Dat bezwaar aanvaard ik graag. Want als geloof...

3.11.8 – Christus is onze rechtvaardigheid volgens zijn menselijke natuur

Wat betreft het aannemen van Christus gaat Osiander nog een stap verder. Hij zegt dat je via de uitdeling van het uiterlijke woord het...

3.11.9 – Christus is onze rechtvaardigheid geworden door zijn werk als middelaar

Osiander brengt hier tegenin dat dit zo’n groots werk is dat het de menselijke natuur te boven gaat. Daarom kan het volgens hem alleen...

3.11.10 – Onze eenheid met Christus is geestelijk, niet wezenlijk

Verder wil ik voorkomen dat Osiander leken bedriegt met zijn listen. Daarom erken ik dat we dit weergaloos goede blijven missen totdat Christus van...

3.11.11 – Osianders dwaling ondermijnt het vertrouwen op Gods genade

Er schuilt echter meer gif in het tweede deel, waar Osiander leert dat wij samen met God rechtvaardig zijn. Dit is niet zo’n gevaarlijk...

3.11.12 – Osianders bezwaren weerlegt

De lezers moeten er echter op gewezen worden dat ze goed moeten letten op het mysterie dat Osiander – zo pocht hij – voor...

3.11.13 – Rechtvaardigheid door geloof en rechtvaardigheid door onze daden sluiten elkaar uit

Nu fantaseren veel mensen een rechtvaardigheid die is samengesteld uit geloof en onze daden. Daarom moet ik nu eerst bewijzen dat er een groot...

3.11.14 – Ook daden als vruchten van de nieuwe geboorte kunnen niet rechtvaardigen

De sofisten, die een speels plezier hebben in het vervalsen van de Schrift en in loze spitsvondigheden, denken dat ze een scherpzinnige uitvlucht hebben....

3.11.15 – Dat Gods Geest ons aanzet tot goede daden is geen rechtvaardiging uit genade

Nog dommer doen de scholastici. Zij halen hun voorbereidingen erbij. Maar toch infecteren ze eenvoudige mensen die daar niet op verdacht zijn met een...

3.11.16 – Er is in onszelf niets waarom we gerechtvaardigd zouden kunnen worden

Maar als de Schrift het heeft over rechtvaardigheid door geloof, brengt zij ons heel ergens anders heen: we moeten ons van onze eigen daden...

3.11.17 – Geloof en evangelie tegenover daden en de wet

Hier moeten we terugdenken aan de verhouding tussen geloof en evangelie, die we eerder vastgesteld hebben. Want ik heb gezegd dat geloof rechtvaardigt omdat...

3.11.18 – Onze rechtvaardiging is gratis

De tweede passage is deze: ‘Het is duidelijk dat niemand door de wet voor God gerechtvaardigd wordt. Want de rechtvaardige zal door geloof leven....

3.11.19 – Alleen door geloof

De lezer ziet nu hoe oneerlijk het is dat de sofisten tegenwoordig mijn leer belasteren als ik zeg dat een mens alleen door geloof...

3.11.20 – Niet door daden ‘van de wet’

Misschien vindt iemand het vreemd dat de apostel niet tevreden is met het noemen van daden alleen en er de aanduiding ‘van de wet’...

3.11.21 – Rechtvaardiging, verzoening en vergeving van zonden

Laten we nu onderzoeken hoe waar het is wat ik gezegd heb in de definitie: dat de rechtvaardigheid door geloof een verzoening met God...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.