Institutie Institutie Boek 2 – God als verlosser in Christus

Boek 2 – God als verlosser in Christus

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

2.10.17 – Gelovigen hechtten geen waarde aan voorspoed of tegenspoed op aarde

Alleen al deze erkenning van David moet ons dus leren dat de aartsvaders onder het Oude Testament heel goed wisten dat God zelden of...

2.10.18 – Het ging om wat er na het aardse leven komt

Zo ontstond het idee waarmee de gelovigen zich in ellende troostten en dat ze gebruikten als een hulpmiddel om geduldig te zijn: ‘De woede...

2.10.19 – Job rekent op een leven na dit leven

Maar opvallend is vooral deze uitspraak van Job: ‘Want ik weet dat mijn verlosser leeft en ik zal op de laatste dag opstaan uit...

2.10.20 – Een sleutel om de overige profeten te lezen

Als ik bij de latere profeten kom, kunnen we daar vrij rondlopen alsof we op ons eigen terrein zijn. Bij David, Job en Samuël...

2.10.21 – Het visioen van Ezechiël over de uitgedroogde beenderen

We moeten tevreden zijn met één voorbeeld. Toen de Israëlieten weggevoerd waren naar Babel, vonden ze dat hun verstrooiing erg leek op de dood....

2.10.22 – Jesaja en Daniël spreken onverhuld over de onsterfelijkheid

Maar als je alles probeert te reduceren tot zo’n schema, dan zou je absurd bezig zijn. Want er zijn enkele passages die onverhuld de...

2.10.23 – Conclusie: het Oude Testament ging over het eeuwige leven

Er zijn nu nog twee punten over: dat de aartsvaders Christus hadden als een waarborg van het verbond en dat ze wat betreft de...

2.11.1 – Het eerste verschil: de aardse erfenis als beeld van de hemelse erfenis

‘Wat dan?’ zul je vragen. ‘Is er dan helemaal geen verschil meer tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Wat moeten we dan aan...

2.11.2 – De aardse erfenis is een hulpmiddel om de gelovigen te richten op de hemelse erfenis

Dat blijkt nog beter uit de vergelijking die Paulus maakt in zijn brief aan de Galaten. Hij vergelijkt het Joodse volk met een jonge...

2.11.3 – God is niet veranderd, maar alleen de manier waarop Hij zijn verbond bekend maakt

Daarom lees je dat de heiligen in het Oude Testament het leven op aarde met de zegeningen die daarbij hoorden, hoger aansloegen dan tegenwoordig...

2.11.4 – Het tweede verschil: rituelen als schaduwen van de werkelijkheid

Het tweede verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament ligt in de vormen. In het Oude Testament ontbrak de werkelijkheid nog. Daarom liet...

2.11.5 – De Joden waren net kinderen die basisonderwijs kregen

Hieruit blijkt wat de apostel Paulus bedoelde, toen hij zei dat de Joden door de discipline van de wet naar Christus geleid werden, voordat...

2.11.6 – Zelfs de profeten wisten minder dan wij nu

Dat je in de christelijke kerk haast niemand vindt die zich wat betreft de kwaliteit van zijn geloof kan meten met Abraham, doet hier...

2.11.7 – Het derde verschil: schriftelijk en geestelijk

Nu ben ik toe aan het derde verschil. Dat verschil is ontleend aan Jeremia, die zegt: ‘Kijk, er komen dagen, zegt de HEER, dat...

2.11.8 – De tegenstelling die Paulus en Jeremia maken

Ik zal nu punt voor punt de tegenstelling uitleggen die de apostel Paulus maakt. Het Oude Testament is schriftelijk, omdat het is afgekondigd zonder...

2.11.9 – Het vierde verschil: slavernij en vrijheid

Het vierde verschil komt voort uit het derde verschil. Want de Schrift noemt het Oude Testament een testament van slavernij, omdat het angst inboezemt....

2.11.10 – Wet en evangelie

De laatste drie genoemde verschillen hebben te maken met de tegenstelling tussen wet en evangelie. Daarom wordt daarbij de wet aangeduid als het Oude...

2.11.11 – Het vijfde verschil: Joden en heidenen

We kunnen hier nog een vijfde verschil aan toevoegen: totdat Christus kwam, had de Heer één volk apart gezet om zijn genadeverbond tot hen...

2.11.12 – De roeping van de heidenen

De roeping van de heidenen is dus een opvallend kenmerk dat duidelijk maakt dat het Nieuwe Testament uitsteekt boven het Oude Testament. Die roeping...

2.11.13 – God verandert niet, maar past alleen de vorm aan

Ik geloof dat ik in deze vier of vijf punten heel het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament goed en betrouwbaar heb...

2.11.14 – God heeft het volste recht om te doen wat Hij wil

Maar, zeggen mijn tegenstanders, waar komt die verscheidenheid vandaan? Die is er toch omdat God dat zo gewild heeft? Had Hij vanaf het begin...

2.12.1 – Alleen iemand die tegelijk God en mens was, kon tussenpersoon zijn tussen God en mens

Verder was het voor ons heel belangrijk dat degene die onze middelaar zou zijn echt God en echt mens was. Als iemand vraagt of...

2.12.2 – Omdat Christus zowel God als mens was, kon Hij ons kinderen van God maken

Dit wordt nog duidelijker als we nagaan hoe ongewoon het werk was dat de middelaar moest uitvoeren: Hij moest ons herstellen in Gods genade....

2.12.3 – Omdat Christus zowel God als mens was, kon Hij onze schuld betalen

Het andere kernpunt van onze verzoening met God was dat de mens, die zichzelf bedorven had door zijn ongehoorzaamheid, dat moest herstellen door in...

2.12.4 – Christus is alleen mens geworden om ons te redden

Dit alles moeten we ijverig overdenken. Wie dat doet, zal gemakkelijk de vluchtige speculaties aan de kant schuiven waar oppervlakkige mensen die graag iets...

2.12.5 – Christus zou geen mens geworden zijn als Adam niet gezondigd had

Stel dat iemand hiertegen inbrengt dat niets verhindert dat dezelfde Christus die veroordeelden verlost, door hun vlees aan te nemen ook zijn liefde had...

2.12.6 – De dwaling van Osiander

Het principe waar Osiander van uitgaat, is compleet waardeloos. Hij wil beweren dat de mens geschapen is volgens Gods beeld omdat hij gevormd is...

2.12.7 – De dwaling van Osiander punt voor punt weerlegd

Er is dus geen reden waarom Osiander zou moeten vrezen dat God misschien een leugenaar blijkt te zijn, als Hij niet eerst een vast...

2.13.1 – Bewijzen uit de Schrift dat Christus echt mens is

Ergens anders heb ik al met duidelijke en overtuigende bewijzen aangetoond dat Christus God is. Daarom is het volgens mij overbodig om dat nu...

2.13.2 – De dwalingen van de marcionieten en de manicheeërs

Mijn tegenstanders verzamelen allerlei Schriftpassages om hun dwalingen te bevestigen. Maar op een heel domme manier verdraaien zij die passages. Als ze proberen te...

2.13.3 – Maria was echt Christus’ moeder

Het is dom en brutaal dat mijn tegenstanders de Schriftbewijzen waarin Christus het nageslacht van Abraham en de vrucht uit de schoot van David...

2.13.4 – Christus was echt mens, maar zonder zonde

De absurde dingen waar mijn tegenstanders mij mee willen belasten, zitten vol kinderachtige laster. Ze denken dat het voor Christus een schandelijke belediging zou...

2.14.1 – Twee naturen, één persoon

De Schrift zegt dat het Woord vlees geworden is. Johannes 1:14 Dat moeten we echter niet zo opvatten, dat het Woord veranderd is in...

2.14.2 – Het onderscheid tussen beide naturen

Deze dingen zouden niet erg zeker zijn als er in de Schrift niet overal heel veel uitdrukkingen voorkwamen die bewijzen dat niets van dit...

2.14.3 – De eenheid van beide naturen

Maar de passages die beide naturen samenvoegen, leggen het duidelijkst uit wat werkelijk het wezen van Christus is. Het evangelie van Johannes bevat heel...

2.14.4 – De twee naturen zijn ongedeeld en onvermengd

Als de lezers dit in het oog houden en verstandig weten toe te passen, kan dit hen enorm helpen om heel veel problemen op...

2.14.5 – De dwaling van Servet

Maar ook in onze tijd is een niet minder dodelijk monster opgestaan: Servet. Hij heeft een verzinsel in de plaats gesteld van Gods Zoon....

2.14.6 – Gods Zoon en mensenzoon

Als Christus, zeg maar, pas begonnen is Gods Zoon te zijn op het moment dat Hij in het vlees geopenbaard werd, dan betekent dat...

2.14.7 – Christus was altijd al Gods Zoon

Luidruchtig voeren mijn tegenstanders tot verdediging van hun dwaling aan dat er gezegd wordt dat God zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Romeinen 8:32...

2.14.8 – De kern van Servets dwaling

Servet heeft het ene afschuwelijke en monsterlijke idee op het andere gestapeld. Anderen onderschrijven die ideeën waarschijnlijk niet. Maar als je je er iets...

2.15.1 – Christus als profeet

Augustinus heeft gelijk als hij zegt dat ketters weliswaar de naam van Christus prediken, maar dat zij toch niet samen met de vromen Hem...

2.15.2 – Christus heeft de volmaakte wijsheid onderwezen

Verder moeten we opmerken dat de naam ‘Christus’ – Grieks voor ‘gezalfde’ – op deze drie taken slaat. Want we weten dat volgens de...

2.15.3 – Christus als koning

Nu ben ik toe aan Christus’ koningschap. Het zou geen zin hebben om het daarover te hebben, als ik de lezers er niet eerst...

2.15.4 – Christus’ koninkrijk is niet aards maar hemels

Ik heb gezegd dat we alleen maar kunnen begrijpen hoe sterk Christus’ rijk is en wat het ons oplevert als we leren inzien dat...

2.15.5 – Christus’ koninkrijk is geestelijk

Daarom leren we dat Christus niet als koning gezalfd is met olie of lekker ruikende zalf. Hij wordt Gods Christus genoemd omdat op Hem...

2.15.6 – Christus als priester

Dan nu kort Christus’ priesterschap. We moeten weten wat het doel ervan is en wat het ons oplevert: dat Hij een smetteloze middelaar is,...

2.16.1 – Verlossing is er alleen in Christus

Wat ik tot nog toe over Christus gezegd heb, moeten we zien in het licht van dit ene doel: omdat we in onszelf vervloekt,...

2.16.2 – Gods liefde en woede

Maar voor we verder gaan, moeten we ons in het voorbijgaan afvragen hoe het kan dat dezelfde God die in zijn barmhartigheid de eerste...

2.16.3 – We verdienen Gods woede, maar krijgen Gods liefde

Dit wordt dus zo gezegd omdat ons begrip zwak is. Toch is het wel waar. Want God is het toppunt van rechtvaardigheid. Hij kan...

2.16.4 – Augustinus over Gods woede en Gods liefde

En daarom zegt Paulus dat de liefde waarmee God ons vóór de schepping van de wereld liefgehad heeft, gebaseerd was op Christus. Efeziërs 1:4...

2.16.5 – Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus

Misschien vraagt iemand nu hoe Christus, na het uitwissen van onze zonden, de scheiding tussen God en ons heeft opgeheven en hoe Hij de...

2.16.6 – Christus is gekruisigd

Verder bevat ook de manier waarop Christus gestorven is een opmerkelijk mysterie. Het kruis was vervloekt. Dat vonden niet alleen de mensen. Dat was...

2.16.7 – Christus is gestorven en begraven

In de Apostolische Geloofsbelijdenis volgt dan dat Christus gestorven en begraven is. Opnieuw kun je daaraan zien dat Hij in alles onze plaats ingenomen...

2.16.8 – Christus is neergedaald in de hel

Ook horen we niet over te slaan dat Christus is neergedaald in de hel. Want dat is bepaald niet onbelangrijk voor de totstandkoming van...

2.16.9 – Het voorgeborchte is een fabeltje

Anderen leggen het anders uit: Christus zou neergedaald zijn naar de zielen van de aartsvaders die onder de wet gestorven waren. Hij zou hun...

2.16.10 – Christus’ lijden was meer dan alleen lichamelijk

Maar we moeten een meer betrouwbare uitleg zoeken over Christus’ afdaling in de hel, buiten de geloofsbelijdenis om. En zo’n uitleg vinden we in...

2.16.11 – Christus moest strijden tegen de angst voor de dood

Daarom zegt Petrus dat Christus is opgestaan nadat Hij de weeën van de dood had losgemaakt, omdat die Hem onmogelijk konden vasthouden of overwinnen....

2.16.12 – Weerlegging van dwalingen

Maar sommige domme sukkels – al is het vooral uit boze opzet en niet uit onwetendheid – roepen dat ik Christus een afschuwelijk onrecht...

2.16.13 – Christus is op de derde dag opgestaan uit de doden

Dan komt nu de opstanding uit de doden. Zonder Christus’ opstanding zou wat ik tot nu toe gezegd heb onvolledig zijn. Want uit het...

2.16.14 – Christus is opgevaren naar de hemel

Niet voor niets wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de opstanding de hemelvaart gekoppeld. Weliswaar begon Christus met zijn opstanding extra glans te geven...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.