Institutie Institutie Boek 2 – God als verlosser in Christus

Boek 2 – God als verlosser in Christus

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

2.8.21 – Het is geen vaste regel dat kinderen gezegend of gestraft worden

Aan de andere kant belooft God dat zijn barmhartigheid duizend generaties duurt. Ook die belofte komt vaak in de Schrift voor. Jeremia 32:18 Ook...

2.8.22 – Het derde gebod

Je mag de naam van Jehova, jouw God, niet misbruiken. De bedoeling van dit gebod is dat God wil dat de majesteit van zijn naam...

2.8.23 – Een eed is het aanroepen van God als getuige

Om te beginnen moeten we weten wat een eed is. Een eed is het aanroepen van God als getuige om te bevestigen dat we...

2.8.24 – Vals zweren mag niet

We zien dus dat de Heer wil dat we zijn naam dienen als we een eed afleggen. Daarom moeten we extra ons best doen...

2.8.25 – Onnodig zweren mag niet

Je kleineert en minacht Gods naam ook als je die gebruikt voor eden die wel waar zijn, maar onnodig. Want ook dan misbruik je...

2.8.26 – Christus verbiedt het zweren niet in alle gevallen

De wederdopers zijn er niet tevreden mee om het zweren zo te beperken. Zij doen elke eed zonder uitzondering in de ban, omdat het...

2.8.27 – Ook privé-personen mogen God aanroepen als rechter en als getuige

Voor wie een gezond oordeel heeft, is er dus geen twijfel mogelijk: de Heer keurt hier alleen de eden af die door de wet...

2.8.28 – Het vierde gebod

Denk eraan dat je de sabbat heiligt. Zes dagen mag je werken en al je arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat...

2.8.29 – Sabbatsrust en geestelijke rust

Maar veel bewijzen uit de Schrift leren ons dat de sabbat als schaduw van de geestelijke rust het belangrijkst geweest is. Er is immers...

2.8.30 – De zevende dag

Voor de Joden maakt het in ere houden van een van de zeven dagen deze eeuwige pauze zichtbaar. En om ervoor te zorgen dat...

2.8.31 – De sabbat als schaduw is in Christus vervuld

Misschien vindt iemand het te ver gaan om zo naar het getal zeven te kijken. Dan heb ik er geen bezwaar tegen om het...

2.8.32 – De sabbat als rustdag en dag van samenkomst geldt voor altijd

De andere twee redenen voor de sabbat moeten we echter niet rekenen tot de oude schaduwen. Die zijn voor alle tijden even geldig. De...

2.8.33 – De zondag in plaats van de sabbat

Ik ben gedwongen hier nog iets langer bij stil te staan, omdat tegenwoordig sommige rusteloze geesten onrust stoken over de dag van de Heer....

2.8.34 – Zondagsheiliging is bijgeloof

De oude kerkvaders hebben de dag van de Heer – zoals we die noemen – niet zomaar uitgekozen in plaats van de sabbat. Het...

2.8.35 – Het vijfde gebod

Eer je vader en je moeder. Dan zul je lang leven op het land dat Jehova, je God, je zal geven. De bedoeling van dit...

2.8.36 – Eerbied, gehoorzaamheid en dankbaarheid

Daarom mogen we er niet aan twijfelen dat God hier een algemene regel stelt: iedereen van wie we weten dat hij boven ons staat...

2.8.37 – De belofte van een lang leven is een teken van Gods genade

Als aanbeveling wordt er een belofte bijgevoegd. Die moet ons extra duidelijk maken hoe blij God is als je onderdanig bent zoals Hij hier...

2.8.38 – We hoeven niet te gehoorzamen als dat tegen Gods wet in gaat

Aan kinderen die hun ouders eren met gepaste gehoorzaamheid, belooft de Heer dus de zegen van dit leven. Daarmee maakt Hij tegelijk ook duidelijk...

2.8.39 – Het zesde gebod

Je mag niet doden. De bedoeling van dit gebod is dat de Heer het menselijk geslacht door een bepaalde eenheid met elkaar verbonden heeft. Exodus...

2.8.40 – De mens is beeld van God en ons eigen vlees

De Schrift geeft twee redenen waarom dit gebod eerlijk is. De mens is het beeld van God en hij is ons eigen vlees. Als...

2.8.41 – Het zevende gebod

Je mag geen overspel plegen. De bedoeling van dit gebod is dat God van kuisheid en reinheid houdt. Exodus 20:14 Daarom moeten wij ons ver...

2.8.42 – Slechts een enkeling heeft de gave van onthouding gekregen

Door de toestand van onze natuur en door de wellust die na de val ontbrand is, hebben we seksuele gemeenschap met een vrouw dubbel...

2.8.43 – Wie de gave van onthouding niet heeft, moet trouwen

Door een openlijke afkondiging worden we dus gewaarschuwd dat niet iedereen in staat is om kuis te blijven in het celibaat. Zelfs al doe...

2.8.44 – Zelfbeheersing en fatsoen

Verder mogen echtgenoten weten dat de Heer hun seksuele gemeenschap gezegend heeft. Maar dat moet voor hen een waarschuwing zijn dat die gemeenschap niet...

2.8.45 – Het achtste gebod

Je mag niet stelen. De bedoeling van dit gebod is dat we ieder moeten geven wat hem toekomt. Exodus 20:15; Romeinen 13:7 Want God vindt...

2.8.46 – Hebzucht, vrijgevigheid en het doen van je plicht

We gehoorzamen dus aan dit gebod zoals het hoort als we tevreden zijn met ons lot en niet meer winst proberen te halen dan...

2.8.47 – Het negende gebod

Je mag niet vals getuigen, tegen je naaste. De bedoeling van dit gebod is dat God liegen heel erg vindt. Exodus 20:16 Hij is de...

2.8.48 – De reputatie van onze naaste

En toch verbaas je je erover hoe zorgeloos en luchthartig we hierin steeds weer zondigen! Je vindt maar zelden iemand die niet merkbaar aan...

2.8.49 – Het tiende gebod

Je mag niet begeren het huis van je naaste … De bedoeling van dit gebod is dat God wil dat onze ziel volledig beheerst wordt...

2.8.50 – Niets mag onze liefde in de weg zitten

Een dergelijke oprechtheid eist God niet voor niets. Want wie kan ontkennen dat alle vermogens van de ziel door liefde beheerst horen te worden?...

2.8.51 – Het doel van de wet als geheel is liefde voor God en de naaste

Nu is het niet moeilijk meer om in te zien wat het doel is van de wet als geheel: het vervullen van rechtvaardigheid om...

2.8.52 – Liefde voor God en de naaste blijkt het duidelijkst uit de tweede tafel

Als Christus en de apostelen vertellen wat de kern is van de wet, noemen ze soms de eerste tafel van de wet niet. Sommigen...

2.8.53 – Je naaste liefhebben kun je alleen als je God vreest

Nu zul je zeggen: ligt de kern van rechtvaardigheid dan vooral in een onberispelijke omgang met mensen en niet in het vroom eren van...

2.8.54 – Liefde voor jezelf en liefde voor je naaste

Laten we het dus hierop houden: ons leven is het best volgens Gods wil en de voorschriften van de wet ingericht als ons leven...

2.8.55 – Alle mensen zijn onze naasten

Verder heeft Christus in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan duidelijk gemaakt dat het woord ‘naaste’ iedereen omvat, ook mensen die we helemaal niet...

2.8.56 – Dat je je vijand moet liefhebben, is niet alleen maar een advies

Wat een levensgevaarlijke onwetendheid of boosaardigheid dus dat de scholastici van de geboden dat je jezelf niet moet wreken, maar dat je je vijanden...

2.8.57 – Als je je naaste moet liefhebben, gaat het juist ook over je vijanden

En dan deze woorden: ‘Heb je vijanden lief. Behandel degenen die jullie haten goed. Bidt voor degenen die jullie vervolgen. Zegen degenen die jullie...

2.8.58 – Er bestaat geen onderscheid tussen vergeeflijke en dodelijke zonden

En dit is net zoiets: de scholastici noemen een verborgen goddeloosheid die in strijd is met de eerste tafel of een regelrechte overtreding van...

2.8.59 – Alle zonden zijn dodelijk, maar kunnen toch vergeven worden

Ach, dachten de scholastici er maar eens over na wat deze uitspraak van Christus betekent: ‘Wie dan een van deze kleinste geboden overtreedt en...

2.9.1 – Wij zijn gelukkiger dan de Joden omdat wij het evangelie hebben

God wilde vroeger al door middel van reinigingen en offers getuigen dat Hij een Vader is. Toen al heeft Hij het uitverkoren volk voor...

2.9.2 – In het evangelie worden de beloften uit de wet vervuld

Met het evangelie bedoel ik de duidelijke openbaring van het mysterie van Christus. Natuurlijk geef ik toe dat Paulus de geloofsleer het evangelie noemt....

2.9.3 – Dat wij het evangelie hebben, wil niet zeggen dat voor ons de beloften al vervuld zijn

Toch moeten we oppassen voor het duivelse verzinsel van Servet. Hij wil Christus’ genade nog groter maken, of in elk geval doet hij alsof...

2.9.4 – Wet en evangelie staan niet tegenover elkaar

Dit weerlegt ook de dwaling van hen die de tegenstelling tussen de wet en het evangelie altijd alleen maar zien in de tegenstelling tussen...

2.9.5 – De positie van Johannes de Doper

Johannes de Doper stond tussen de wet en het evangelie in. Zijn taak had met beide te maken. Hij noemde Christus het lam van...

2.10.1 – De overeenkomst en het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Uit wat ik tot nu toe gezegd heb, kan al zonneklaar blijken dat alle mensen die God vanaf het begin van de wereld heeft...

2.10.2 – Drie punten van overeenkomst

Beide kunnen met een enkel woord uitgelegd worden. Het verbond met de aartsvaders verschilt in wezen en inhoud totaal niet van het verbond met...

2.10.3 – Het Oude Testament was gericht op het toekomstige leven

Het eerste punt houdt het meest verband met de kwestie waar we het nu over hebben. Bovendien verschilt men op dat punt het meest...

2.10.4 – Het Oude Testament was gebaseerd op de genade in Christus

Daaruit volgt ook dat het Oude Testament gebaseerd was op Gods gratis barmhartigheid en bevestigd is doordat Christus tussenbeide kwam. Want de prediking van...

2.10.5 – De Joden hadden dezelfde symbolen van doop en avondmaal als wij

Sterker nog, de apostel Paulus stelt de Israëlieten gelijk aan ons, niet alleen wat betreft de genade van het verbond, maar ook wat betreft...

2.10.6 – Het manna was een geestelijk symbool

Om deze uitspraak van Paulus te ontzenuwen, wordt er wel tegen ingebracht dat Christus zegt: ‘Jullie voorvaders hebben het manna gegeten in de woestijn...

2.10.7 – Gods Woord geeft altijd eeuwig leven, ook in het Oude Testament

Misschien hebben de lezers liever dat ik hun bewijzen lever uit de wet en de profeten om aan te tonen dat ook de aartsvaders...

2.10.8 – Als God Israëls God was, gaf Hij hun daarmee eeuwig leven

Maar misschien lijkt dit nog een beetje ingewikkeld. Laat ik dan nu verdergaan met de verbondsformule zelf. Dat zal niet alleen welwillende mensen tevreden...

2.10.9 – God is geen God van doden, maar van levenden

Daar komt nog bij dat God niet alleen verklaarde dat Hij Israëls God zou zijn. Hij verklaarde ook dat Hij het altijd zou blijven....

2.10.10 – Adam en Noach leefden op aarde in ellende

Laten we nu kijken naar het belangrijkste punt in deze discussie: heeft de Heer de gelovigen ook zo onderwezen dat ze zelf beseften dat...

2.10.11 – Abraham leefde op aarde in ellende

Abraham moet, gelet op zijn geloof, voor ons opwegen tegen een ontelbare menigte. Zijn geloof wordt ons voorgesteld als een heel goede norm voor...

2.10.12 – Izak en Jacob leefden op aarde in ellende

De rampen die Izak treffen, zijn kleiner. Toch proeft hij maar nauwelijks iets zoets. Ook hij ervaart de kwellingen die een mens geen kans...

2.10.13 – Abraham, Izak en Jacob verwachtten geen aards vaderland

Het staat in elk geval buiten kijf dat deze heilige aartsvaders uit Gods hand een gelukkig leven verwachtten. Als dat zo is, moeten ze...

2.10.14 – Jacob hoopte op eeuwig leven

Kortom, het staat duidelijk vast dat ze bij al hun doen en laten in hun leven het geluk van het toekomstige leven op het...

2.10.15 – David hoopte op eeuwig leven

We zijn nog niet verder gekomen dan Mozes. Over hem zeggen mijn tegenstanders dat hij alleen maar als taak had om het vleselijke volk...

2.10.16 – David erkende dat het goddelozen op aarde vaak beter gaat dan de gelovigen

En wat David overal zingt over de voorspoed van de gelovigen mag je alleen zo opvatten: het slaat op de openbaring van de hemelse...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.