Institutie Institutie Boek 1 – God als schepper

Boek 1 – God als schepper

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

1.14.18 – Satan kan de gelovigen nooit overwinnen

God buigt de onreine geesten dus hierheen en daarheen, net wat Hij wil. Daarbij regelt Hij het zo dat ze de gelovigen trainen in...

1.14.19 – Ook demonen zijn echt bestaande geesten

Hierboven heb ik het filosofisch geklets weerlegd waarin beweerd wordt dat heilige engelen slechts inblazingen of gemoedsbewegingen zijn die God in de mensen opwekt....

1.14.20 – De grootsheid van de schepping

Ondertussen moeten we het niet erg vinden om in dit wondermooie toneel te genieten van wat God gemaakt heeft en wat voor ons zo...

1.14.21 – Uit de schepping blijkt wie God is

Het is niet nodig om nog uitvoerig te bespreken waarom en met welk doel we moeten kijken naar wat God gemaakt heeft. Want die...

1.14.22 – Uit de schepping blijkt dat God voor ons zorgt

Nu blijft alleen het tweede deel nog over. Dat deel raakt het geloof nog meer. Want we merken dat God alles bestemd heeft om...

1.15.1 – We kunnen God niet de schuld geven van onze bedorven natuur

Nu moeten we het gaan hebben over de schepping van de mens. Want van alles wat God gemaakt heeft, is de mens het edelste...

1.15.2 – De mens bestaat uit een ziel en een lichaam

Verder mag er geen verschil van mening over bestaan dat de mens bestaat uit een ziel en een lichaam. Onder het woord ‘ziel’ versta...

1.15.3 – De mens is geschapen naar Gods beeld

In deze kwestie kun je er ook een sterk bewijs uit afleiden dat over de mens gezegd wordt dat hij geschapen is volgens Gods...

1.15.4 – Wat het beeld van God inhoudt, blijkt uit hoe wij vernieuwd worden

Het lijkt er echter op dat we nu nog geen volledige definitie hebben van wat het beeld van God inhoudt. Eerst moeten we duidelijker...

1.15.5 – De ziel is geen stukje van Gods wezen

Maar voor ik verder ga, moet ik ingaan tegen de waanzin van de manicheeërs. Deze waanzin heeft Servet in onze tijd opnieuw proberen in...

1.15.6 – De vermogens van de ziel volgens de filosofen

Het zou dwaas zijn om voor een definitie van de ziel te rade te gaan bij de filosofen. Van hen heeft vrijwel niemand vol...

1.15.7 – De ziel bestaat uit het verstand en de wil

We zijn gedwongen een beetje af te wijken van deze zienswijze. Want de filosofen wisten niet hoe bedorven onze natuur als gevolg van de...

1.15.8 – Vrijheid en verantwoordelijkheid

God heeft de ziel van de mens dus voorzien van verstand. Daardoor kan hij onderscheid maken tussen goed en kwaad, tussen rechtvaardig en onrechtvaardig....

1.16.1 – Scheppen en onderhouden horen bij elkaar

Het zou wel wat erg kil en karig zijn als we God zouden beschouwen als een gelegenheids-schepper, een schepper die één keer zijn werk...

1.16.2 – Gods voorzienigheid staat tegenover het toeval

Om dit onderscheid extra duidelijk te laten uitkomen, moeten we weten dat Gods voorzienigheid in het onderwijs van de Schrift altijd geplaatst wordt tegenover...

1.16.3 – Er gebeurt niets zonder dat God daartoe besloten heeft

En inderdaad zegt God van zichzelf dat Hij almachtig is. Hij wil ook dat wij erkennen dat Hij dat is. Niet almachtig op de...

1.16.4 – Gods voorzienigheid is zowel algemeen als specifiek

Om te beginnen moeten de lezers dus weten dat met het woord ‘voorzienigheid’ niet bedoeld wordt dat God vanuit de hemel passief toekijkt wat...

1.16.5 – Zonder specifieke voorzienigheid is er geen ruimte voor Gods zegen en straf

Stel dat we toegeven dat Gods macht de oorsprong is van elke beweging, maar dat verder alles vanzelf of toevallig gaat, gedreven in de...

1.16.6 – Alles wat een mens doet of wat hem overkomt, wordt door God geleid

Maar we weten dat de aarde vooral geschapen is omwille van het menselijk geslacht. Daarom moeten we ook dat doel in het oog houden...

1.16.7 – Gods specifieke voorzienigheid is niet beperkt tot abnormale gebeurtenissen

Ik zeg zelfs dat bijzondere gebeurtenissen gewoon bewijzen zijn van Gods specifieke voorzienigheid. In de woestijn liet God een zuidenwind opsteken, die een overvloed...

1.16.8 – Toeval bestaat niet

Mensen die deze leer in een kwaad daglicht willen stellen, lasteren dat dit hetzelfde is als wat de stoïcijnen leerden over het noodlot. Ook...

1.16.9 – Wat God doet, ervaren wij als toeval

Wij zijn echter traag van begrip en blijven ver beneden de hoogte van Gods voorzienigheid. Daarom moeten we gebruik maken van een onderscheid dat...

1.17.1 – We moeten erop vertrouwen dat God voor alles een goede reden heeft

Mensen zijn met hun verstand geneigd tot loze spitsvondigheden. Daarom moeten ze wel allemaal verstrikt raken in ingewikkelde knopen als ze niet weten hoe...

1.17.2 – Het onderscheid tussen Gods geopenbaarde wil en zijn verborgen wil

Niemand kan dus nadenken over Gods voorzienigheid zoals het hoort en zodat hij er iets aan heeft, als hij niet bedenkt dat hij te...

1.17.3 – Gods voorzienigheid ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid

Allen die zich zo bescheiden opstellen, zullen niet tegen God mopperen over tegenslagen en Hem niet de schuld geven van hun eigen slechte daden....

1.17.4 – Gods voorzienigheid maakt gebruik van onze verantwoordelijkheid

Toch lost Salomo de tegenstelling tussen het plannen maken van mensen en Gods voorzienigheid moeiteloos op. Hij lacht erom dat mensen zo dwaas en...

1.17.5 – God treft geen blaam voor de slechte dingen die mensen doen

Het is ook verkeerd en ondoordacht dat deze zelfde mensen gebeurtenissen uit het verleden louter in verband brengen met Gods voorzienigheid. Alles wat er...

1.17.6 – Gods voorzienigheid is een belofte aan de gelovigen

Maar deze laster, of liever waanzin van krankzinnigen, kunnen we gemakkelijk uit de weg ruimen. Dat doen we door vroom en heilig over Gods...

1.17.7 – Gods voorzienigheid leert ons om dankbaar te zijn

Wie God dient, wordt gesterkt door deze beloften en door voorbeelden. Daarbij zal hij nog de Schriftbewijzen nemen die leren dat alle mensen onder...

1.17.8 – Gods voorzienigheid leert ons om geduldig te zijn

Ook als je als gelovige tegenslagen overkomen, zul je meteen je aandacht omhoog richten op God. God is ruimschoots in staat om ons geduld...

1.17.9 – We moeten rekening houden met ondergeschikte oorzaken

Ondertussen zal een vroom man toch zijn ogen niet sluiten voor de meer ondergeschikte oorzaken. Mensen die hem goeddoen, zal hij beschouwen als uitdelers...

1.17.10 – Zonder Gods voorzienigheid zouden we verschrikkelijk bang zijn

Hierin wordt zichtbaar hoe weergaloos gelukkig je bent als je een vroom hart hebt. Ontelbaar veel rampen bedreigen het leven van mensen. Op talloos...

1.17.11 – Dankzij Gods voorzienigheid hoeven we nooit bang te zijn

Maar als het licht van Gods voorzienigheid een vroom mens eenmaal beschenen heeft, dan wordt hij ontlast en bevrijd. Niet alleen maar van de...

1.17.12 – Als God ergens spijt van heeft, is dat figuurlijk bedoeld

Eigenlijk heb ik nu genoeg over Gods voorzienigheid gezegd om gelovigen grondig te onderwijzen en te troosten. Om de nieuwsgierigheid te bevredigen van dwaze...

1.17.13 – Het woord ‘spijt’ is een aanpassing aan ons beperkt begrip

Wat wordt er dan bedoeld met het woord ‘spijt’? Natuurlijk wordt er hetzelfde mee bedoeld als met andere manieren van spreken waarmee God voor...

1.17.14 – Als God op een besluit lijkt terug te komen, is dat altijd volgens plan

Uit de heilige geschiedenis blijkt ook niet dat Gods besluiten worden opgeheven. Er wordt wel verteld dat aan de inwoners van Ninevé de ondergang...

1.18.1 – God laat het kwaad niet alleen maar toe, maar doet het zelf

Op andere plaatsen in de Schrift wordt gezegd dat God Satan zelf en alle verworpenen naar eigen goeddunken buigt of trekt. Dat werpt een...

1.18.2 – God werkt in het hart van uitverkorenen en verworpenen

Over verborgen gemoedsbewegingen zegt Salomo dat het hart van de koning hierheen en daarheen gebogen wordt, net zoals God het goed vindt. Spreuken 21:1...

1.18.3 – Gods verborgen wil en zijn geopenbaarde wil spreken elkaar niet tegen

Tot nog toe heb ik alleen dingen genoemd die overduidelijk en ondubbelzinnig in de Schrift geleerd worden. Mijn tegenstanders deinzen er niet voor terug...

1.18.4 – Gods gebod en Gods wil moeten niet met elkaar verward worden

Op deze manier wordt ook het andere bezwaar uit de weg geruimd, ja het lost vanzelf op: als God niet alleen gebruik maakt van...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.