8 – De aanhangers van de ware leer zijn voorbeeldige burgers

0
591

Maar ik richt me weer tot u, sire.

Laat u zich niet overhalen door die loze aanklachten, waarmee onze tegenstanders u schrik proberen aan te jagen. Ze beweren dat we met dit nieuwe evangelie – zo noemen ze het – alleen maar een gelegenheid zoeken om in opstand te komen om voor onszelf de vrijheid te krijgen om ongestraft allerlei misdaden te plegen. Maar onze God is niet iemand die verdeeldheid zaait, maar vrede. 1 Korinthiërs 14:33 En Gods Zoon is niet iemand die de zonde dient, Galaten 2:17 maar Hij is juist gekomen om de daden van de duivel teniet te doen. 1 Johannes 3:8 Het is onterecht dat ze ons ervan beschuldigen dat we zulke dingen willen. We hebben nooit enige aanleiding gegeven om zoiets van ons te denken. Zouden wij plannen beramen om koninkrijken omver te werpen? Er is nog nooit een opstandig woord van ons gehoord. Ons leven heeft altijd bekend gestaan als rustig en eenvoudig. Dat was zo toen we onder uw regering leefden en zo is het nog steeds. Ook al zijn we van huis verdreven, toch bidden we ook nu nog continu voor alle voorspoed voor u en uw rijk!

Zouden wij proberen te bereiken dat we ongestraft in bandeloosheid kunnen leven? Er is moreel gezien veel in ons leven dat af te keuren valt. Maar toch niet iets waarmee we zo’n beschuldiging verdienen! We hebben, God dank, toch niet zo weinig geleerd van het evangelie dat ons leven voor die lasteraars geen voorbeeld kan zijn van kuisheid, vriendelijkheid, barmhartigheid, zelfbeheersing, geduld, bescheidenheid en alle mogelijke andere goede eigenschappen. Dat wij God echt oprecht vrezen en dienen, blijkt duidelijk uit het feit dat wij zowel door ons leven als door ons sterven zijn naam proberen te heiligen. Filippenzen 1:20 Zelfs degenen die ons haten, hebben moeten toegeven dat het onschuldige, eerlijke burgers waren die met de dood gestraft zijn. En ze werden gestraft om iets waarom ze juist bijzonder geprezen hadden moeten worden.

Er zijn mensen die onder het mom van het evangelie oproer stichten, al is dat tot nu toe in uw rijk nog niet voorgekomen. Er zijn mensen die hun bandeloosheid proberen goed te praten met de vrijheid van Gods genade. Ik ken veel van die mensen. Maar dan zijn er wetten en wettige straffen. Daarmee kunnen ze in toom gehouden worden, zo streng als ze verdienen. Zolang ondertussen het evangelie van God maar geen slechte naam krijgt door de slechtheid van misdadige mensen.

U hebt, sire, nu uitvoerig genoeg kennis kunnen nemen van het boze vergif van onze lasteraars. Ik vertrouw er daarom op dat u niet al te goedgelovig het oor zult lenen aan hun aanklachten. Ik ben zelfs bang dat ik een beetje te uitvoerig geweest ben. Want dit voorwoord heeft bijna de omvang bereikt van een volledig verdedigingsgeschrift. Het was niet mijn bedoeling om met dit voorwoord onze zaak te verdedigen. Ik wilde u alleen gunstig stemmen, zodat u onze zaak zou willen aanhoren. Want nu hebt u zich van ons afgewend en bent u van ons vervreemd. Ja, u bent zelfs boos op ons. Maar ik vertrouw erop dat we uw gunst kunnen terugwinnen, als u deze belijdenis van mij eenmaal rustig gelezen zult hebben. Ik hoop dat we ons daarmee voor uwe majesteit kunnen verdedigen.

Maar als de influisteringen van de kwaadwilligen uw oren zo in beslag nemen dat er voor de beschuldigden geen gelegenheid is om zich vrij te pleiten, als u integendeel oogluikend toestaat dat die onbeschaamde geesten blijven doorrazen met ketenen, gesels, pijnbanken, vuur en zwaard – dan zullen wij tot het uiterste gedreven worden, als schapen die bestemd zijn voor de slachtbank. Jesaja 53:7 Maar wel zo dat we onze zielen redden door geduldig te blijven wachten op de sterke hand van de Heer. Lucas 21:19 Ongetwijfeld zal Hij op zijn tijd komen en gewapend verschijnen om de armen te verlossen uit de verdrukking. En om degenen die Hem verachten en nu zo onbezorgd tekeergaan te straffen.

Ik bid dat de Heer, de allerhoogste koning, uw troon zal vastzetten in rechtvaardigheid Spreuken 25:5 en uw hof in stand zal houden in onpartijdigheid, zeer luisterrijke koning!

Bazel, 1 augustus 1536

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in