4.3.8 – Ouderlingen

0
98

Degenen die de kerken regeren, heb ik tot nog toe zonder onderscheid ‘opzieners’, ‘ouderlingen’, ‘herders’ en ‘dienaren’ genoemd. Dat heb ik gedaan volgens de gewoonte van de Schrift. Die gebruikt deze benamingen door elkaar. Want de Schrift kent de benaming ‘opziener’ toe aan ieder die het Woord bedient.

Bijvoorbeeld, als Paulus Titus bevolen heeft in alle steden ouderlingen aan te stellen, voegt hij daar onmiddellijk aan toe: ‘Want op een opziener mag niets aan te merken zijn …’ Ergens anders groet hij meerdere opzieners in één kerk. En in Handelingen 20 wordt verteld dat hij de ouderlingen van Efeze bij elkaar geroepen heeft, maar in zijn toespraak noemt hij die zelf opzieners.1

Nu moeten we erop letten dat ik tot nu toe alleen nog maar de taken genoemd heb die te maken hebben met de bediening van het Woord. In Efeziërs 4, het hoofdstuk dat ik heb geciteerd, noemt Paulus ook geen andere taken.2 Maar in de brief aan de Romeinen en in de eerste brief aan de Korinthiërs noemt hij wel andere taken. Bijvoorbeeld: wonderen doen, genezen, uitleggen, regeren en zorgen voor de armen.3 Van die taken laat ik de taken weg die tijdelijk geweest zijn. Maar er zijn er twee die permanent zijn: regeren en zorgen voor de armen.

Degenen die regeerden, waren volgens mij ouderen die uit het volk gekozen werden om samen met de opzieners toezicht te houden op de levensstijl en de tucht uit te oefenen. Wat Paulus zegt, kun je immers niet ander uitleggen: ‘Wie aan het hoofd staat, moet dat ijverig doen.’4 Vanaf het begin heeft dus elke kerk haar kerkenraad gehad, gekozen uit vrome, serieuze en heilige mannen. Bij hen berustte de rechtspraak om de gebreken te corrigeren. Maar daar zal ik het later over hebben.

Nu was deze orde niet alleen voor die tijd. Dat blijkt uit onze eigen ervaring. Ook de regeertaak is dus voor alle tijden nodig.

1Titus 1:5-7; Filippenzen 1:1; Handelingen 20:17; Handelingen 20:28

2Efeziërs 4:11

3Romeinen 12:7-8; 1 Korinthiërs 12:28

4Romeinen 12:8

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in