4.20.19 – Geen wraakzucht

0
242

Degenen die simpelweg alle rechtszaken veroordelen, moeten beseffen dat ze daarmee tegelijk ook Gods heilige bepaling afwijzen en een gave die hoort bij de categorie gaven die voor reine mensen rein kunnen zijn. Titus 1:15 Of willen ze soms Paulus beschuldigen van een misdaad? Hij weerlegde de beschuldigingen van zijn aanklagers en legde uit hoe listig en sluw ze waren. Handelingen 24:12 En hij claimde voor zichzelf het privilege dat het Romeinse burgerschap hem gaf. Handelingen 22:1 Toen het nodig was, beriep hij zich voor de onrechtvaardige stadhouder op de rechterstoel van de keizer. Handelingen 25:10-11

Dit is niet in strijd met het feit dat het voor alle christenen verboden is om te verlangen naar wraak. Ook ik wil dat verlangen ver verwijderd houden van christelijke rechtszalen. Mattheüs 5:39; Deuteronomium 32:35; Romeinen 12:19; Leviticus 19:18 Want bij een civiele zaak volg je alleen de juiste weg als je je zaak ondubbelhartig voorlegt aan de rechter, als een door de staat aangestelde beschermer, volledig zonder kwaad met kwaad te willen vergelden. Romeinen 12:17 Want dat zou verlangen naar wraak zijn. Of als er een aanklacht wordt ingediend voor een zaak waar de doodstraf op staat, of een andere ernstige zaak, dan wil ik dat de aanklager iemand is die op de zitting verschijnt zonder dat hij bevangen is door verlangen naar wraak of gekwetst door persoonlijk onrecht. Zijn enige bedoeling moet zijn de pogingen te verijdelen van een gevaarlijk man, zodat de staat er niet door geschaad wordt. Als je het verlangen naar wraak wegneemt, zondig je niet tegen het gebod dat christenen wraak verbiedt.

‘Maar,’ zullen sommigen zeggen, ‘hun wordt niet alleen verboden uit te zijn naar wraak, maar ook geboden hulp te verwachten van de Heer. Hij belooft dat Hij verdrukten en verslagenen zal helpen om hen te wreken. Romeinen 12:19 Maar als je voor jezelf of voor anderen hulp vraagt aan de overheid, wacht je niet meer op de wraak van deze hemelse beschermer.’ Dat is echt niet zo! Je moet immers bedenken dat straf door de overheid niet van een mens komt, maar van God. Hij legt die straf op en voert die uit door middel van de bediening door een mens, voor ons welzijn. Dat zegt Paulus. Romeinen 13:4

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in