4.19.8 – Het vormsel doet afbreuk aan de betekenis van de doop

0
358

Maar laten we nog eens verder kijken hoeveel monsters deze zalving voedt en koestert. Deze zalvers zeggen dat de Heilige Geest in de doop gegeven wordt voor onschuldigheid en in het vormsel om de genade te laten toenemen. Dat we in de doop opnieuw geboren worden voor het leven en in het vormsel toegerust worden voor de strijd. En ze schamen zich er zelfs niet voor om te zeggen dat de doop niet compleet kan zijn, zoals het hoort, zonder het vormsel.

Wat een slechtheid! Zijn we in de doop dan niet met Christus begraven? Hebben we dan geen deel gekregen aan zijn dood, om ook te delen in zijn opstanding? En dit delen in Christus’ dood en leven is volgens Paulus’ uitleg het sterven van ons vlees en de levendmaking door de Geest. Want onze oude mens is gekruisigd, om ons een nieuw leven te laten leiden. Romeinen 6:4-6 Als dit geen toerusting is tot de strijd, wat is het dan?

Als ze dan Gods Woord minachten en met voeten treden, waarom hebben ze dan in elk geval geen eerbied gehad voor de kerk? Ze willen toch altijd gehoorzaam lijken aan de kerk? Maar kunnen we tegen deze leer van hen iets ergers inbrengen dan dit besluit van het concilie van Mileve (416), uit de tijd van Augustinus? ‘Wie zegt dat de doop alleen gegeven wordt voor vergeving van zonden en niet ook als hulpmiddel van toekomstige genade – vervloekt!’

Ik heb een passage aangehaald van Lucas, waarin hij zegt dat degenen die in de naam van Jezus Christus gedoopt waren, nog niet de Heilige Geest hadden. Handelingen 8:16 Maar daarmee wil hij niet simpelweg zeggen dat ze nog geen enkele gave van de Geest gekregen hadden. Ze geloofden immers van harte in Christus en beleden Hem met hun mond. Nee, hij bedoelt een krijgen van de Geest waardoor krachten en gaven duidelijk zichtbaar werden. Zo wordt er gezegd dat de apostelen op de Pinksterdag de Geest kregen, Handelingen 2:4 ook al had Christus eerder al tegen hen gezegd: ‘Jullie zijn het niet die spreken, maar de Geest van jullie Vader spreekt in jullie.’ Mattheüs 10:20

Jullie die echt uit God zijn, hier zien jullie het slechte en gevaarlijke bedrog van Satan! Wat echt in de doop gegeven wordt, wordt volgens zijn leugen gegeven in zijn vormsel. Wie niet oppast, leidt hij zo stiekem weg van de doop. Deze leer scheurt de beloften die bij de doop horen, los van de doop en brengt ze over op iets anders. Wie zou er nu nog aan twijfelen dat dit een leer van de duivel is?

Hier, zeg ik, merk je op wat voor fundament die geweldige zalving steunt. Gods Woord zegt: ieder die in Christus gedoopt is, heeft Christus aangetrokken met zijn gaven. Galaten 3:27 De zalvers zeggen: ze hebben in de doop geen enkele belofte gekregen die hen toerust tot de strijd.1 Het eerste is het Woord van de waarheid. Dus het andere kan alleen maar het woord van de leugen zijn. Ik kan van dit vormsel dus een betrouwbaardere definitie geven dan zij gedaan hebben en zeggen dat het een enorme belediging is voor de doop. Want het verduistert het gebruik van de doop, ja het vernietigt het. Het is een valse belofte van de duivel die ons aftrekt van Gods waarheid. Of, als je dat liever hebt: het is een olie die door de leugen van de duivel besmeurd is en de geest van de eenvoudigen bedriegt als door een dikke duisternis.

1Gratianus, Decretum (De consecratione) III, 5.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in