3.3.20 – Berouw duurt levenslang

0
377

Verder is het haten van de zonde het begin van berouw. Het opent voor ons de eerste toegang tot het kennen van Christus. Want Christus laat zich alleen zien aan ellendige en verslagen zondaren die zuchten, vermoeid en belast zijn, die honger en dorst hebben en van verdriet en ellende wegkwijnen. Jesaja 61:1-3; Mattheüs 11:5; 11:28; Lucas 4:18 Op dezelfde manier moeten we nu ook het berouw zelf nastreven. Heel ons leven moeten we eraan wijden en tot het eind toe moeten we het najagen, als we in Christus overeind willen blijven. Want Hij is gekomen om zondaren te roepen – maar dan wel om zich te bekeren. Mattheüs 9:13 Hij is gezonden om onwaardigen te zegenen – maar dan wel zodat ze zich allemaal bekeren van hun slechtheid. Handelingen 3:26; 5:31

De Schrift staat vol van zulke uitspraken. Als God vergeving van zonden aanbiedt, eist Hij daarom van onze kant meestal bekering. Hij geeft aan dat zijn barmhartigheid voor de mensen reden moet zijn om zich te bekeren. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Handel volgens recht en rechtvaardigheid, want het heil is vlakbij.’ Jesaja 56:1 En: ‘Er zal een verlosser komen naar Sion en wel voor degenen in het huis van Jacob die zich bekeren.’ Jesaja 59:20 En: ‘Zoek de Heer zolang Hij te vinden is, roep Hem aan zolang Hij vlakbij is. Laat de goddeloze zijn pad verlaten en zijn onrechtvaardige gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal Hij zich over hem ontfermen.’ Jesaja 55:6-7 En: ‘Bekeer je en kom tot inkeer, zodat jullie zonden uitgewist worden.’ Handelingen 2:38

Daarbij moeten we echter opmerken dat die voorwaarde er niet bij gezet wordt alsof ons berouw de basis vormt om vergeving te verdienen. De Heer heeft besloten mensen barmhartigheid te bewijzen, juist met het doel dat ze zich bekeren. Daarom wijst Hij aan in welke richting ze moeten zoeken als ze genade willen krijgen. Zolang wij nog in de gevangenis van ons lichaam wonen, moeten we dus continu strijden tegen de gebreken van onze bedorven natuur en dat moeten we dus doen met onze natuurlijke ziel.

Plato zegt enkele keren dat het leven van een filosoof bestaat uit nadenken over de dood.1 Gelukkig is het juister om te zeggen dat het leven van een christen bestaat uit een voortdurende inzet en training om het vlees te doden, totdat het volledig gestorven is en de Geest in ons regeert.

Daarom vind ik dat je het verst gevorderd bent als je het meest geleerd hebt een hekel aan jezelf te hebben. Niet om in de modder te blijven steken en niet verder te komen. Nee, om je nog meer te haasten om bij God te komen en nog sterker naar Hem te verlangen. Zodat je, in de dood en het leven van Christus geënt, je best doet voor een continu berouw. Wie de zonde werkelijk is gaan haten, kan echt niet anders. Want niemand heeft ooit de zonde gehaat als hij niet eerst rechtvaardigheid lief gekregen heeft. Dit idee is niet alleen het simpelste van allemaal. Het lijkt mij dat dit ook het meest in overeenstemming is met de waarheid van de Schrift.

1Plato, Phaedo, 64, 67 en 81.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in