3.3.14 – De dwaling van sommige wederdopers

0
560

Sommige wederdopers hebben tegenwoordig een ik weet niet wat voor waanzinnige losbandigheid bedacht in plaats van de geestelijke nieuwe geboorte. Volgens hen zijn Gods kinderen hersteld in de toestand van onschuld. Daarom hoeven ze zich niet meer druk te maken om het beteugelen van vleselijke wellust. Je moet de Geest volgen als gids. Onder zijn leiding dwaal je nooit af.

Het is dat ze openlijk en vol trots over dit dogma kletsen, anders zou je niet geloven dat de menselijke geest zo’n dwaasheid zou kunnen begaan! Het is werkelijk monsterlijk! Maar dat is een gepaste straf voor degenen die met hun brutale heiligschennis Gods waarheid in leugen proberen te veranderen. Moet dan elk onderscheid tussen schande en fatsoen, recht en onrecht, goed en kwaad, goed en slecht gedrag opgeheven worden? Volgens hen is zulk onderscheid het gevolg van de vloek van de oude Adam. Wij zouden daar door Christus van verlost zijn. Dus zou er geen verschil meer zijn tussen ontucht en kuisheid, oprechtheid en bedrog, waarheid en leugen, eerlijkheid en diefstal. Weg met die zinloze vrees, zeggen ze, de Geest zal je niets verkeerds opdragen! Als je je maar onbekommerd en onbevreesd overgeeft aan zijn leiding. Wie zou niet met stomheid geslagen zijn bij zoiets monsterlijks? Toch geldt dit als normale wijsheid bij degenen die buiten zinnen zijn van wellust en verblind elk gezond verstand hebben losgelaten.

Maar ik vraag je: wat voor Christus fabriceren ze voor ons en wat voor Geest kramen ze uit? Want we kennen maar één Christus en Hij heeft maar één Geest. Hem hebben de profeten aangeprezen en Hem predikt het evangelie als geopenbaard. Maar daarover horen we bij hen niets. Die Geest is geen beschermheer voor moord, ontucht, dronkenschap, trots, ruzie, hebzucht en bedrog. Hij bewerkt liefde, kuisheid, nuchterheid, bescheidenheid, vrede, zelfbeheersing en waarheid. Hij is geen wervelwind die in volle vaart onbezonnen dwars door recht en onrecht heen raast. Hij is vol wijsheid en verstand. Daardoor maakt hij het juiste onderscheid tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Hij zet niet aan tot losse, ongebreidelde bandeloosheid. Hij maakt onderscheid tussen wat wel en niet is toegestaan. Zo leert Hij om maat te houden en jezelf te beheersen.

Maar waarom zou ik nog langer moeite doen om deze monsterlijke waanzin te weerleggen? Voor christenen is de Geest van de Heer geen verwarrende fantasie, die ze zelf in een droom verzonnen hebben of die ze van anderen hebben overgenomen. Wij doen vroom ons best om Hem te leren kennen uit de Schrift. En daarin worden de volgende twee dingen over Hem geleerd.

In de eerste plaats: de Geest is ons gegeven om ons te heiligen. 1 Petrus 1:2; Romeinen 1:4; 2 Thessalonicenzen 2:13 Hij zuivert ons van vuil en onreinheid en brengt ons tot gehoorzaamheid aan Gods rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid kan niet bestaan als onze hartstochtelijke begeerten niet getemd en onderworpen zijn. Maar deze wederdopers willen die begeerten de vrije teugel laten.

In de tweede plaats: we worden weliswaar gereinigd doordat de Geest ons heiligt, maar dan wel zo dat we nog steeds belaagd worden door vele gebreken en veel zwakheid, zolang ons vlees ons nog als een molensteen om de nek hangt. Zo komt het dat we nog ver verwijderd blijven van volmaaktheid en altijd nog verdere vooruitgang moeten boeken. En dat we elke dag moeten strijden tegen de zonden waarin we nog verstrikt zitten. En dat betekent ook dat we onze laksheid en onverschilligheid van ons af moeten werpen en heel goed moeten oppassen dat we niet onverhoeds omsingeld worden door hinderlagen van ons vlees. Of je zou er op moeten durven vertrouwen dat je misschien verder vooruit gekomen bent dan de apostel Paulus. Hij werd nog steeds gekweld door een engel van Satan, zodat Gods kracht werd uitgevoerd in zwakheid. 2 Korinthiërs 12:7-9 En hij verzon het niet toen hij tekende hoe zijn vlees verdeeld was in vlees en geest. Romeinen 7:8-24

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in