2.17.6 – Christus heeft niets voor zichzelf verdiend

0
256

Petrus Lombardus en de scholastici stellen de vraag of Christus ook iets voor zichzelf verdiend heeft.1 Dat doen ze uit een dwaze nieuwsgierigheid. En als ze beweren dat Christus inderdaad iets voor zichzelf verdiend heeft, dan is dat een brutale uitspraak. Want waar zou het voor nodig geweest zijn dat de enige Zoon van God neerdaalde uit de hemel om voor zichzelf iets nieuws te verdienen? En God maakt aan alle twijfel een eind als Hij zijn plan uiteenzet. Er wordt immers niet gezegd dat de Vader in wat de Zoon verdiend heeft, in de behoeften van de Zoon voorzag. Nee, er wordt gezegd dat Hij de Zoon heeft overgegeven in de dood en Hem niet gespaard heeft omdat Hij de wereld liefhad. Romeinen 8:32-37; Johannes 3:16

Ook moeten we erop letten hoe de profeten het zeggen: ‘Een kind is ons geboren.’ Jesaja 9:5 En: ‘Verheug je, dochter Sion, kijk, je koning komt naar je toe!’ Zacharia 9:9 Bovendien zou het helemaal niets te betekenen hebben dat Paulus zo hoog opgeeft van het bewijs van Christus’ liefde dat Hij voor zijn vijanden de dood ondergaan heeft. Romeinen 5:10 Want daaruit kunnen we concluderen dat Christus geen rekening heeft gehouden met zichzelf. En dat bevestigt Hij duidelijk als Hij zegt: ‘Ik heilig Mijzelf voor hen.’ Johannes 17:19 Hij verklaart dus dat Hij niets voor zichzelf verdient. Want wat zijn heiligheid oplevert, geeft Hij aan anderen. En dat is vast en zeker heel opmerkelijk: om zich volledig te wijden aan ons behoud, heeft Christus in zekere zin zichzelf vergeten!

Maar de geleerden van de Sorbonne-universiteit in Parijs verdraaien deze uitspraak van Paulus: ‘Daarom heeft de Vader Hem verhoogd en Hem een naam gegeven …’ Filippenzen 2:9 Zij maken ervan dat God Christus verhoogd heeft omdat Hij zichzelf vernederd heeft. Maar hoe kon Hij het als mens verdienen om rechter te zijn over de wereld en het hoofd van de engelen, hoe kon Hij het verdienen dat God Hem het hoogste gezag zou geven en dat in Hem een majesteit zou huizen die alle krachten van engelen en mensen meer dan duizendmaal te boven gaat? Maar de simpele oplossing is gewoon dat Paulus het hier niet heeft over de reden waarom Christus verhoogd is. Hij laat alleen de volgorde zien. Die moet voor ons een voorbeeld zijn. Hij wilde niets anders zeggen dan wat ook ergens anders gezegd wordt: Christus moest lijden en zo de glorie van de Vader binnengaan. Lucas 24:26

1Petrus Lombardus, Sententiae III, 18,1.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in