2.14.4 – De twee naturen zijn ongedeeld en onvermengd

0
620

Als de lezers dit in het oog houden en verstandig weten toe te passen, kan dit hen enorm helpen om heel veel problemen op te lossen. Want het is opmerkelijk dat mensen die heel weinig weten en zelfs mensen die niet helemaal ongeschoold zijn het zo moeilijk hebben met uitspraken die op Christus worden toegepast, maar die blijkbaar toch niet goed passen bij zijn God zijn en ook niet bij zijn mens zijn. Dat komt omdat ze er niet op letten dat die uitspraken van toepassing zijn op Christus’ persoon en op zijn taak als middelaar. In zijn persoon is Christus geopenbaard als God en mens. En het is volslagen duidelijk hoe mooi alles onderling samenhangt, als het ons maar uitgelegd wordt door iemand die verstandig is en deze grote mysteries met gepaste eerbied onderzoekt.1

Maar krankzinnigen gooien in hun waanzin altijd alles door elkaar. Ze gebruiken de eigenschappen van Christus’ mens zijn om zijn God zijn onderuit te halen. En andersom gebruiken ze de eigenschappen van zijn God zijn om zijn mens zijn onderuit te halen. En wat gezegd wordt over beide naturen als eenheid gebruiken ze om de twee naturen onderuit te halen. Maar dan beweer je immers niets anders dan: Christus is geen mens, want Hij is God. En Hij is geen God, want Hij is mens. En Hij is geen mens en ook geen God, want Hij is mens en God tegelijk.

We stellen dus vast dat Christus God en mens is. Hij bestaat uit twee naturen die een eenheid vormen, maar niet met elkaar vermengd zijn. Hij is onze Heer en de echte Zoon van God, ook als mens, maar niet omdat Hij mens is.

Weg dus met de dwaling van Nestorius!2 Die wilde de twee naturen eerder uit elkaar trekken dan van elkaar onderscheiden. Zo bedacht Hij een dubbele Christus. Maar we zien dat de Schrift dat klip en klaar weerlegt in de passages waar Hij die uit de maagd geboren wordt, Gods Zoon genoemd wordt Lucas 1:32 en waar de maagd zelf de moeder van onze Heer genoemd wordt. Lucas 1:43

En pas ook op voor de dwaasheid van Eutyches!3 Om de eenheid van Christus’ persoon te bewijzen, moeten we niet de twee naturen onderuithalen. Want ik heb al zoveel Schriftbewijzen aangehaald waarin onderscheid gemaakt wordt tussen zijn God zijn en zijn mens zijn en er zijn er nog zoveel meer dat ik zelfs mijn meest strijdlustige tegenstanders de mond kan snoeren. Straks zal ik enkele Schriftbewijzen noemen die dit verzinsel nog beter kunnen ontzenuwen. Op dit moment is één passage voor ons voldoende. Christus zou zijn lichaam immers geen tempel genoemd hebben als zijn goddelijke natuur niet in zijn lichaam gewoond had als iets dat van dat lichaam onderscheiden kan worden. Johannes 2:19-21

Het is dus terecht dat Nestorius veroordeeld is op het concilie van Efeze (431) en later ook Eutyches op de concilies van Constantinopel (448) en Chalcedon (451). Want je mag de twee naturen van Christus niet uit elkaar trekken en evenmin met elkaar vermengen.

1Augustinus, Enchiridion ad Laurentium de fide, spe et caritate, 11,36.

2Nestorius (ca. 400), patriarch van Constantinopel.

3Eutyches (ca. 400), monnik in Constantinopel.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in