2.13.4 – Christus was echt mens, maar zonder zonde

0
403

De absurde dingen waar mijn tegenstanders mij mee willen belasten, zitten vol kinderachtige laster. Ze denken dat het voor Christus een schandelijke belediging zou zijn als Hij van mensen zou afstammen. Want dan zou Hij volgens hen niet vrij kunnen zijn van de gemeenschappelijke wet die heel het nageslacht van Adam zonder uitzondering opsluit onder de zonde.

Maar dit probleem kunnen we gemakkelijk uit de weg ruimen door de tegenstelling die je leest bij Paulus: ‘Zoals door één mens de zonde er is en door de zonde de dood, zo is ook door de rechtvaardigheid van één mens de genade overvloedig geweest.’ Romeinen 5:12-18 En dat komt overeen met een andere tegenstelling: ‘De eerste Adam is uit de aarde, van aarde gemaakt, en een natuurlijke mens. De tweede Adam is uit de hemel, hemels.’ 1 Korinthiërs 15:47 En als dezelfde apostel ergens anders dan ook nog leert dat Christus gezonden is, gelijk aan het zondige vlees, om te voldoen aan de eisen van de wet, Romeinen 8:3-4 dan maakt hij Hem uitdrukkelijk los van het gemeenschappelijk lot. Hij zet Hem als een echt mens apart, zonder fouten of gebreken.

En het is kinderachtig geklets van onze tegenstanders dat, als Christus vrij is van elke smet en door het verborgen werk van de Geest geboren is uit Maria, het zaad van de vrouw dan dus blijkbaar niet onrein is, maar alleen dat van de man. Maar ik maak Christus niet vrij van elke smet omdat Hij alleen uit een moeder geboren is, zonder seksuele gemeenschap met een man. Christus is vrij van elke smet omdat Hij geheiligd is door de Geest. Daardoor is zijn geboorte zuiver en rein, net zoals die geweest zou zijn voor de val van Adam.

Voor ons blijft dus volledig overeind staan dat, telkens als de Schrift ons vertelt over de reinheid van Christus, daarmee dan zijn echte menselijke natuur bedoeld wordt. Want het zou overbodig zijn om te vertellen dat God rein is. Ook de heiliging waar Christus het over heeft in Johannes 17 zou niet plaatsvinden in zijn goddelijke natuur. Johannes 17:19 En we verzinnen ook geen dubbel zaad van Adam, ook al is Christus niet besmet. Want het verwekt en geboren worden van een mens is op zichzelf niet onrein, maar het is onrein door wat er als gevolg van de zondeval bijkomt. Daarom hoeven we ons er niet over te verwonderen dat Christus vrij was van het algemene bederf. Hij moest de ongeschonden toestand herstellen.

Onze tegenstanders dringen ons ook het absurde idee op dat, als het Woord van God gekomen zou zijn in een echt lichaam, het dan dus in de nauwe gevangenis van het aardse lichaam opgesloten heeft gezeten. Wat een onbeschaamdheid! Het oneindige wezen van het Woord is weliswaar in één persoon verbonden geweest met de menselijke natuur. Maar daarom verzinnen we nog niet dat Hij daarin zat opgesloten. Want de Zoon van God is neergedaald uit de hemel, op een wonderbaarlijke manier: Hij verliet de hemel niet. Hij wilde gedragen worden in de schoot van een maagd, op aarde verblijven en aan het kruis hangen, op een wonderbaarlijke manier: Hij bleef heel de wereld vullen, zoals Hij vanaf het begin gedaan heeft.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in