2.13.3 – Maria was echt Christus’ moeder

0
462

Het is dom en brutaal dat mijn tegenstanders de Schriftbewijzen waarin Christus het nageslacht van Abraham en de vrucht uit de schoot van David genoemd wordt, vermommen als beeldspraak. Want als het woord ‘nageslacht’ gebruikt zou zijn als beeldspraak, zou Paulus dat vast en zeker gezegd hebben. Maar hij zegt duidelijk en zonder dat hij het figuurlijk bedoelt dat er onder Abrahams kinderen niet veel verlossers zijn. Christus is de enige. Galaten 3:16

Hetzelfde geldt voor hun bewering dat Christus alleen maar Davids zoon genoemd wordt omdat Hij beloofd was en op het juiste moment geopenbaard is. Want als Paulus Hem Davids zoon genoemd heeft, voegt hij daar meteen aan toe: ‘wat betreft het vlees.’ Romeinen 1:3 En als hij Hem in Romeinen 9 God noemt, die boven alles geprezen moet worden, zet hij er apart bij dat Hij wat betreft het vlees uit het volk van de Joden stamt. Romeinen 9:5 Bovendien, als Christus niet echt geboren was uit het zaad van David, wat betekenen dan nog de woorden dat Hij de vrucht uit Davids schoot is? En wat betekent dan deze belofte: ‘Uit jouw schoot zal Hij voortkomen, die op jouw troon zal blijven?’ Psalm 132:11

Verder spelen mijn tegenstanders een spitsvondig spelletje met het geslachtsregister zoals Mattheüs dat vertelt. Mattheüs 1:1-17 Hij somt niet de voorouders van Maria op, maar die van Jozef. Hij vindt het dus voldoende om aan te tonen dat Jozef afstamt van David. Want hij heeft het over een kwestie die toen algemeen bekend was. Het stond voldoende vast dat Maria ook uit het huis van David was. Lucas benadrukt dat nog meer. Hij leert dat heel het menselijk geslacht deelt in de redding die Christus brengt, omdat Christus, die de redding bewerkt, afstamt van Adam, de gemeenschappelijke voorvader van iedereen. Lucas 3:23-38

Ik geef toe dat je uit het geslachtsregister alleen kunt concluderen dat Christus Davids zoon is voor zover Hij geboren is uit een maagd. Om hun dwaling aannemelijk te maken, zijn de nieuwe marcionieten zo arrogant om te beweren dat vrouwen geen zaad hebben. Zo willen ze bewijzen dat Christus een lichaam heeft aangetrokken uit het niets. Maar zo zetten ze de basisprincipes van de natuur op hun kop.

Dit is echter geen theologische kwestie. En de argumenten die ze aanvoeren, zijn zo waardeloos dat ze gemakkelijk weerlegd kunnen worden. Daarom ga ik niet behandelen wat onder de filosofie en de geneeskunst valt. Ik vind het voldoende om hun argumenten te weerleggen die ze uit de Schrift halen. Aäron en Jojada trouwden met vrouwen uit de stam Juda. Exodus 6:22 (6:23); 2 Kronieken 22:11 Zij beweren dat zo de stammen met elkaar vermengd zouden zijn geraakt als een vrouw zaad in zich zou hebben voor de voortplanting. Het is echter bekend genoeg dat volgens de burgerlijke orde de afstamming gerekend wordt volgens de mannelijke lijn, zonder dat dit betekent dat de man zo belangrijk is dat het zaad van de vrouw niet ook meedoet bij de voortplanting. Deze oplossing geldt voor alle geslachtsregisters. Vaak noemt de Schrift in een geslachtsregister van mensen alleen de mannen. Moeten we daarom zeggen dat de vrouwen niet meetellen? Nee, zelfs kinderen weten dat onder de mannen de vrouwen meegerekend worden. Van de vrouwen wordt gezegd dat ze kinderen baren aan hun man, omdat het gezin altijd op naam van de man staat.

Bovendien, zoals de man zo belangrijk is dat zijn positie mag bepalen hoeveel aanzien de kinderen hebben, zo bepaalt volgens juristen de moederschoot of een kind slaaf is of vrij. En dat betekent dus dat de vrucht voortkomt uit het zaad van de moeder. En al heel lang is het een algemeen geaccepteerd gebruik dat moeders ‘stammoeders’ genoemd worden. Dat stemt ook overeen met Gods wet. Want als dat niet zo was, zou Gods wet onterecht verbieden dat een oom van moederskant trouwt met zijn nichtje. Want dan zouden zij niet aan elkaar verwant zijn. Dan zou een man ook met zijn eigen zus mogen trouwen, als zij maar door een andere vader verwekt is. Leviticus 18:9; 20:17

Ik erken dus dat aan vrouwen een passieve kracht wordt toegeschreven. Maar mijn antwoord is dat hetzelfde wat over vrouwen gezegd wordt, zonder onderscheid ook gezegd wordt over mannen. Immers, ook over Christus zelf wordt niet gezegd dat Hij geboren is via een vrouw, maar uit een vrouw. Galaten 4:4 Sommigen uit de troep van mijn tegenstanders hebben elke schaamte afgelegd en zijn zo brutaal om te vragen of ik wil beweren dat Christus is voortgekomen uit het menstruatiezaad van de maagd. Maar ik op mijn beurt vraag of Hij dan niet gegroeid is uit het bloed van zijn moeder. Dat moeten ze toch toegeven.

Het is dus volkomen terecht om uit de woorden van Mattheüs te concluderen dat Christus is voortgekomen uit het zaad van Maria, omdat Hij uit haar geboren is. Net zoals Boaz geboren is uit Rachab. Als dat gezegd wordt, wordt precies dezelfde soort afkomst aangeduid. Mattheüs 1:5 Mattheüs beschrijft de maagd hier niet als een kanaal waar Christus doorheen gestroomd zou zijn. Het onderscheid dat hij maakt tussen deze wonderlijke afkomst en een gewone afkomst, is dat Christus via haar afstamt van David. Want dat Christus geboren is uit zijn moeder, wordt op dezelfde manier verwoord als dat Izak geboren is uit Abraham, Salomo uit David en Jozef uit Jacob. Zo heeft de evangelist zijn woorden als een ketting aaneengeregen. En als hij wil bewijzen dat Christus afstamt van David, is hij tevreden met alleen dit: Hij is geboren uit Maria. Dat betekent dat hij ervan uitgaat dat algemeen bekend was dat Maria verwant was aan Jozef.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in