2.13.1 – Bewijzen uit de Schrift dat Christus echt mens is

0
375

Ergens anders heb ik al met duidelijke en overtuigende bewijzen aangetoond dat Christus God is. Daarom is het volgens mij overbodig om dat nu nogmaals te behandelen. Nu hoeven we dus alleen nog maar te kijken hoe Hij, gekleed in ons vlees, de taak van middelaar vervuld heeft. In het verleden hebben zowel de manicheeërs als de marcionieten bestreden dat Christus’ menselijke natuur echt was. De marcionieten verzonnen dat Christus geen echt lichaam, maar een spooklichaam had. De manicheeërs fantaseerden dat Hij gekleed was in hemels vlees.

Maar beide standpunten zijn in strijd met vele overtuigende bewijzen uit de Schrift. De zegen wordt immers niet beloofd in een hemels nageslacht of in een spooklichaam van een mens, maar in het nageslacht van Abraham en Jacob. Genesis 22:18; 26:4 En de eeuwige troon wordt niet beloofd aan een mens van lucht, maar aan de zoon van David en de vrucht van zijn schoot. Psalm 45:7; 132:12 En daarom wordt Hij die geopenbaard is in het vlees de zoon van David en van Abraham genoemd. Mattheüs 1:1 Niet alleen omdat Hij geboren is uit een maagd, hoewel Hij in de hemel geschapen zou zijn. Nee, Hij wordt zo genoemd omdat Hij wat betreft het vlees de nakomeling van David werd. Zo legt Paulus het uit. Romeinen 1:3 En dezelfde apostel leert ergens anders dat Hij uit het volk van de Joden stamt. Romeinen 9:5 Daarom noemt de Heer zelf zich soms ook ‘mensenzoon’. Hij is niet tevreden met de aanduiding ‘mens’, maar wil duidelijker aangeven dat Hij een mens is die van de mens afstamt.

Deze kwestie is op zich dus niet verborgen. De Heilige Geest heeft deze kwestie heel vaak, met zoveel instrumenten en zo ijverig en eenvoudig uitgelegd. Wie zou dan gedacht hebben dat er toch nog een mens zo brutaal zou zijn dat hij het zou wagen om hierover leugenachtige praatjes rond te strooien?

Maar er liggen nog meer Schriftbewijzen voor het oprapen, als je zin hebt om er nog meer te verzamelen. Bijvoorbeeld het getuigenis van Paulus dat God zijn Zoon gezonden heeft, geboren uit een vrouw. Galaten 4:4 En talloos veel andere bewijzen waaruit blijkt dat Christus te lijden had onder honger, dorst, kou en andere zwakheden van onze natuur. Maar uit al die Schriftbewijzen moeten we vooral die bewijzen kiezen die kunnen helpen om op te bouwen in echt geloof. Bijvoorbeeld dat er gezegd wordt dat Christus de engelen absoluut niet zoveel eer bewezen heeft dat Hij hun natuur aannam. Maar Hij nam onze natuur aan om in vlees en bloed door de dood degene te vernietigen die de macht over de dood had. Hebreeën 2:14-16 En ook dat wij als zijn broers beschouwd worden dankzij de zegen dat we met Hem dezelfde natuur delen. Hebreeën 2:11 En ook dat Hij aan zijn broers gelijk moest worden, om een barmhartige en trouwe middelaar te worden. Hebreeën 2:17 En dat we geen hogepriester hebben die niet met onze zwakheden kan meevoelen. Hebreeën 4:15 Enzovoort.

Daarop slaat ook wat ik kort hiervóór heb behandeld, dat de zonden van de wereld verzoend moesten worden in ons vlees. Paulus verklaart dat duidelijk. Romeinen 8:3 En vast en zeker geldt daarom alles wat de Vader Christus gegeven heeft ook voor ons. Want Hij is het hoofd en heel het lichaam wordt een eenheid doordat het met schakels aan dat hoofd verbonden is. Efeziërs 4:16 Want anders klopt het niet dat er gezegd wordt dat Hij onbeperkt de Geest gekregen heeft, Johannes 1:16 zodat wij allemaal uit zijn volheid zouden kunnen putten. Johannes 3:34 Er is immers niets zo absurd als God die in zijn wezen iets extra’s krijgt van iemand anders. Daarom zegt Christus ergens anders ook zelf: ‘Ik heilig Mijzelf voor hen.’ Johannes 17:19

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in