1.9.3 – Het Woord is het middel waardoor de Geest werkt

0
458

Fanatici steken de draak met ons omdat wij vasthouden aan de dodende letter. Maar op dat punt betalen ze de straf die staat op het minachten van de Schrift. Want als Paulus het heeft over de dodende letter, 2 Korinthiërs 3:6 strijdt hij tegen valse apostelen. Die prezen de wet aan zonder Christus en riepen zo het volk weg bij de zegen van het Nieuwe Testament. In het nieuwe verbond verplicht de Heer zich om zijn wet binnen in de gelovigen te graveren en in hun hart te schrijven. Jeremia 31:33 Daarom is de letter dood. En de wet van de Heer doodt degenen die de wet lezen, als de wet losgemaakt wordt van de genade van Christus. Want dan raakt de wet het hart niet, maar klinkt zij alleen in de oren.

Maar als de wet door de Geest effectief in het hart wordt ingeplant en als de wet Christus laat zien, dan is de wet een Woord van leven. Filippenzen 2:16 Dan bekeert de wet de ziel, leert de wet wijsheid aan eenvoudigen, enzovoort. Psalm 19:8 Ja, op dezelfde plaats waar Paulus spreekt over de dode letter, noemt hij zijn prediking zelfs een bediening van de Geest. 2 Korinthiërs 3:8 Daarmee bedoelt hij ongetwijfeld dat de Heilige Geest gebonden is aan zijn waarheid. Die waarheid heeft Hij uitgedrukt in de Schriften en daarom laat Hij zijn kracht pas zien als vaststaat dat het Woord met gepaste eerbied behandeld wordt.

Dat is niet in tegenspraak met wat ik kort hiervóór gezegd heb: het Woord is voor ons pas zeker als het bevestigd wordt door het getuigenis van de Geest. Want de zekerheid van het Woord en de Geest zijn door de Heer onderling aan elkaar verbonden. Hun band is wederkerig. Aan de ene kant ontstaat in ons hart een gefundeerde eerbied voor het Woord als we verlicht worden door de Geest, die ons God laat zien in het Woord. Aan de andere kant omhelzen we de Geest, zonder bang te zijn voor dwaalleer, als we Hem herkennen in het beeld dat we van hem hebben. En dat beeld is het Woord.

Inderdaad, zo is het. God heeft het Woord niet onder de mensen gebracht om het maar een poosje te laten zien en het dan weer te laten verdwijnen toen de Geest kwam. Nee, het Woord heeft Hij gegeven door de kracht van dezelfde Geest die Hij gezonden heeft. De Geest moet zijn werk afmaken door het Woord effectief te bevestigen.

Op die manier opende Christus het verstand van twee van zijn leerlingen. Lucas 24:27 Het was niet de bedoeling dat ze de Schriften zouden weggooien en uit zichzelf wijs zouden worden. Ze moesten de Schriften leren begrijpen. Zo vermaant ook Paulus de Thessalonicenzen dat ze de Geest niet moeten uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5:19-20 Dan sleept hij hen niet mee omhoog in loze speculaties, buiten het Woord om. Nee, hij voegt er meteen aan toe dat ze de profetieën niet mogen verachten. Dat betekent natuurlijk dat het licht van de Geest gedoofd wordt zodra we de profetieën beginnen te verachten.

Wat hebben die fanatici hierop nog te zeggen? Volgens hen word je pas echt verlicht als je Gods Woord rustig laat schieten en vaarwel zegt. En alles wat hen te binnen komt als ze liggen te snurken, nemen ze zomaar vol vertrouwen aan. Echt, Gods kinderen horen op een heel andere manier nuchter te zijn. Ze weten dat ze zonder Gods Geest van al het licht van de waarheid beroofd zijn. Maar ze weten ook heel goed dat het Woord het instrument is dat de Heer gebruikt om het licht van zijn Geest aan de gelovigen uit te delen. Want ze kennen geen andere Geest dan de Geest die in de apostelen gewoond heeft en die door hen gesproken heeft. Door goddelijke uitspraken van die Geest worden ze voortdurend teruggeroepen om naar het Woord te luisteren.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in