1.14.7 – Speciale beschermengelen hebben we niet nodig

0
332

Maar of iedere gelovige een eigen engel bij zich gekregen heeft, zou ik niet met zekerheid durven beweren. Als Daniël spreekt over een engel voor de Perzen en een engel voor de Grieken, Daniël 10:13; 10:20; 12:1 dan geeft hij daarmee ongetwijfeld aan dat bepaalde engelen aangesteld worden als een soort landvoogd over koninkrijken en provincies. En als Christus zegt dat de engelen van de kinderen altijd het gelaat van zijn Vader zien, Mattheüs 18:10 dan geeft ook Hij daarmee aan dat er bepaalde engelen zijn aan wie hun welzijn is toevertrouwd. Maar ik weet niet of we daaruit moeten concluderen dat iedereen door een eigen engel begeleid wordt.

Maar we moeten wel hier zeker van zijn: ieder van ons valt niet slechts onder de zorg één enkele engel. Alle engelen waken eendrachtig over ons welzijn. Want van alle engelen samen wordt gezegd dat ze zich meer verheugen over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die altijd rechtvaardig geweest zijn. Lucas 15:7 Ook wordt van veel engelen gezegd dat ze de ziel van Lazarus in Abrahams schoot droegen. Lucas 16:22 En niet voor niets laat Elisa aan zijn knecht de wagens van vuur zien die speciaal voor hem bedoeld waren. 2 Koningen 6:17

Er is één passage in Handelingen die iets duidelijker lijkt te bevestigen dat ieder een eigen engel heeft. Petrus, net bevrijd uit de gevangenis, klopte aan aan de deur van het huis waar de broeders vergaderd waren. Zij konden zich niet voorstellen dat hij het was en daarom zeiden ze dat het zijn engel was. Handelingen 12:15 Het lijkt erop dat ze op dat idee gekomen zijn als gevolg van de algemene opvatting dat iedere gelovige zijn eigen engel gekregen heeft als gids. Trouwens, ook hier kun je als antwoord geven dat er geen enkele reden is waarom we niet zouden mogen aannemen dat er een of andere engel geweest is, aan wie de Heer toen had opgedragen voor Petrus te zorgen. Maar die hoeft daarom nog niet zijn vaste beschermengel te zijn geweest. Zo is het een wijdverbreid idee dat ieder twee engelen heeft gekregen, een goede en een kwade genius, die onderling heel verschillend zijn.

Maar het is niet de moeite waard om dit zo precies uit te zoeken, want het is niet echt belangrijk om dit te weten. Als je er niet genoeg aan hebt dat alle hemelse legermachten de wacht houden over jouw welzijn, dan zie ik niet in wat je kunt hebben aan het besef dat je één engel speciaal voor jou alleen hebt. Als je de zorg die God voor elk van ons koestert, beperkt tot één engel, doe je jezelf en alle leden van de kerk ernstig tekort. Alsof ons voor niets beloofd is dat die legermachten ons te hulp komen. Ze omringen ons van alle kanten en versterken ons, zodat we met nog meer moed kunnen strijden.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in