1.11.7 – Aan iedereen moet het Woord gepredikt worden

0
344

Daarom moeten de pausgezinden, als ze nog een beetje schaamtegevoel hebben, voortaan niet meer hun toevlucht nemen tot de bewering dat beelden ‘boeken voor de leken’ zijn. Want dat wordt door verschillende bewijzen uit de Schrift duidelijk weerlegd. Maar zelfs al zou ik hun hierin gelijk geven, dan nog zou hen dat weinig helpen om hun afgoden te beschermen.

Het is bekend wat voor monsterlijke dingen ze mensen opdringen in plaats van God. Want wat zijn hun schilderijen en heiligenbeelden anders dan voorbeelden van hun verdorven wellust en onzedelijkheid? Als iemand zich zo zou uitdossen, zou hij een pak slaag verdienen. Werkelijk, in bordelen zien hoeren er nog kuiser en zediger uit dan wat zij in kerken voor afbeeldingen van maagden willen laten doorgaan! En martelaren laten ze net zo onbetamelijk gekleed gaan. Ze mogen hun afgoden dus op z’n minst wel wat kuisheid meegeven. Dan kunnen ze iets ingetogener hun leugen vertellen dat zij boeken zijn over een of andere heiligheid.

Maar ook dan zullen we antwoorden dat de gelovigen op de heilige plaatsen niet op deze manier onderwezen moeten worden. Want God wil dat daar een heel ander onderwijs gegeven wordt dan deze rommel. Hij heeft bevolen dat daar zijn Woord gepredikt en de heilige sacramenten bediend moeten worden. Daarin moet aan iedereen dezelfde leer geleerd worden. Maar als je je ogen laat ronddwalen om naar beelden te kijken, dan verraad je daarmee dat je te weinig je best doet om naar die leer te luisteren.

Wie noemen de pausgezinden dan leken die zo weinig onderwijs gehad hebben dat ze alleen door beelden onderwezen kunnen worden? Nu net degenen die de Heer erkent als zijn leerlingen! Juist hen keurt Hij de openbaring van zijn hemelse wijsheid waard. Juist aan hen moeten de reddende mysteries van zijn koninkrijk onderwezen worden.

Ik geef toe dat – zoals de zaken er nu voorstaan – er velen zijn die niet zonder ‘boeken voor de leken’ kunnen. Maar dan vraag ik: hoe komt het dat ze zo dom zijn? Toch alleen maar doordat hun de enige leer onthouden wordt, waarmee ze gevormd kunnen worden? De kerkleiders hebben immers de onderwijstaak alleen maar aan beelden overgelaten omdat ze zelf stom waren. Paulus getuigt dat Christus door de ware prediking van het evangelie geschilderd en als het ware voor de ogen van de hoorders gekruisigd wordt. Galaten 3:1 Wat heeft het dan voor nut dat er overal in de kerken zoveel kruisen opgericht zijn? Houten kruisen, stenen kruisen, zilveren kruisen en gouden kruisen. Als de mensen alleen maar goed en trouw werd ingeprent dat Christus gestorven is om aan het kruis onze vloek te dragen, Galaten 3:13 om voor onze zonden te boeten door zijn lichaam te offeren, Hebreeën 10:10 om ze met zijn bloed af te wassen Openbaring 1:5 en ons ten slotte met God de Vader te verzoenen! Romeinen 5:10 Daaruit alleen al hadden ze meer kunnen leren dan uit duizend houten of stenen kruisen. Wat betreft gouden en zilveren kruisen: waarschijnlijk hechten mensen daar uit hebzucht hun hart en ogen nog sterker aan dan aan welk woord van God ook.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in